Hopp til innhald

FHA518 Arenaer for kostholdsarbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet bygger på Basics in Nutrition and Health og er et teoretisk og praktisk emne som skal forberede studentene til å arbeide med kosthold på ulike arenaer og med ulike målgrupper i folkehelsearbeidet. Emnet gjennomføres i høstsemesteret andre studieår. Emnet har fokus på å utvikle kunnskap om folkehelsearbeid knyttet til kosthold og måltider, og vil også gi praktisk erfaring med kostholdsarbeid på ulike arenaer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om kostholdsrelaterte utfordringer på ulike arenaer for folkehelsearbeid
 • har kunnskap om relevante verktøy og virkemidler i forebyggende og helsefremmende kostholdsarbeid
 • har kunnskap om hvordan faktorer på ulike nivåer påvirker matvalg og holdninger til mat og helse
 • har kunnskap om hvordan sosiale- og kulturelle forhold påvirker kosthold og kostholdsarbeid på ulike arenaer
 • har kunnskap om maten og måltidenes betydning i et folkehelseperspektiv
 • har kunnskap om kostholdskommunikasjon og kildekritikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre mat- og måltidstiltak i ulike sosiale og kulturelle kontekster og på ulike arenaer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i arbeidet med mat og måltider og justere denne under veiledning
 • kan reflektere over styrker og svakheter ved ulike typer kostholdsrelaterte tiltak
 • kan reflektere over muligheter og utfordringer knyttet til kostholdskommunikasjon på ulike arenaer og for ulike målgrupper
 • kan formidle kostholdstema populærvitenkapelig

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende teoretisk fagkunnskap om kosthold og helsefremming til å løse praktiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre mat- og måltidstiltak på ulike arenaer i tråd med faglige retningslinjer, etiske krav, samt sosiale- og kulturelle betingelser
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i arbeidet med forebyggende og helsefremmende kosthold lokalt og nasjonalt
 • kan demonstrere grunnleggende kompetanse i akademisk skriving og kildehåndtering

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FHA112 Introduksjon til folkehelsearbeid og FHA318 Basics in nutrition and health

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, gruppesamarbeid, individuelt arbeid, diskusjonsoppgaver, praktisk matlaging, veiledning i gruppe og individuelt, ekskursjoner og praksis på ulike arenaer.

To ukers obligatorisk praksis (100 % frammøteplikt) på ulike institusjoner med fokus på mat og måltider inngår i studiet, samt en oppgave knyttet til kostholdsarbeid i praksisperioden. Nærmere informasjon om praksis angis i egen emneplan (FHA-P1 Praksis knyttet til kosthold).

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Obligatorisk læringsaktivitet i emnet inkluderer:

 1. Caseoppgave om kostholdsarbeid på ulike arenaer. Praktisk og muntlig del gjennomføres i grupper, individuell skriftlig innlevering.
 2. Populærvitenskapelig formidling av kostholdsinformasjon. Gjennomføres i grupper.
 3. Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter. Nærmere retningslinjer for obligatoriske læringsaktiviteter gis ved semesterstart.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, blir det gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang). Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 40 minutter.

Studenten trekker tema, og får 20 minutters forberedelsestid. Deretter 20 minutter individuell muntlig presentasjon og samtale i tilknytning til tema.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.

Under eksaminasjonen er fysisk notat i tilknytning til muntlig presentasjon av tema eneste tillatte hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler