Hopp til innhald

FHA612 Trening og helse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet har gjennom teori og praktisk undervisning fokus på trening og helse i et folkehelseperspektiv. Kunnskap om temaene treningslære, fysiologi og funksjonell anatomi er nødvendig for å forstå hvordan kroppen fungerer. Med bakgrunn i disse temaene gis det innsikt i å kunne tilrettelegge trening i forebyggende og helsefremmende arbeid både for enkeltindivider og for ulike grupper. Emnet tar for seg ulike treningsmetoder og hvordan disse påvirker kroppen i et livsløpsperspektiv. Tema i emnet:

 • Teoretisk og praktisk treningslære for ulike grupper med hovedvekt på utholdenhetstrening og styrketrening
 • Teori om fysiologi og funksjonell anatomi
 • Praktisk erfaring med trening på forskjellige arenaer
 • Innføring i digitale verktøy knyttet til trening
 • Innføring i ulike fysiologiske tester knyttet til trening og helse.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til nasjonal og internasjonal forskning om ulike treningsmetoder og hvordan disse påvirker kroppen i et livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om fysiologi
 • har kunnskap om funksjonell anatomi
 • har forskningsbasert kunnskap om tilpasning og tilrettelegging av treningsmetoder på individ- og gruppenivå

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, tilrettelegge, formidle, gjennomføre og vurdere forskjellige treningsopplegg og treningsmetoder for ulike grupper
 • kan veilede på individ- og gruppenivå i utholdenhetstrening, styrketrening i apparater og med frivekter, og bevegelighetstrening
 • kan gjennomføre enkle antropometriske og fysiologiske tester
 • kan analysere og tolke kvantitative treningsdata til bruk i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan søke etter og vurdere relevante vitenskapelige artikler innenfor trening og helse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan velge treningsmetoder og øvelser tilpasset ulike fysiske forutsetninger
 • kan planlegge, tilrettelegge, formidle, gjennomføre, og vurdere ulike prosjekter og tiltak innen trening i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan veilede enkeltindivid og grupper innen ulike treningsmetoder

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er både teoretisk og praktisk og foregår på ulike arenaer. Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Det legges vekt på studentaktive læringsformer.

Følgende arbeidsformer benyttes: Lærerstyrt undervisning, selvstudium og egentrening, arbeid individuelt, i par og i grupper.

Det kreves at studentene har klær og utstyr som egner seg for fysisk aktivitet inne og ute og i ulike miljøer.

Studiet inneholder to ukers praksis knyttet til temaet fysisk aktivitet. Se egen emneplan. Ved innvilget godskriving av tidligere gjennomførte emner kan det søkes om godskriving av praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i praktisk undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter. Den praktiske undervisningen er koblet til følgende læringsutbytteformuleringene:

 • kan veilede på individ- og gruppenivå i utholdenhetstrening, styrketrening i apparater og med frivekter, og bevegelighetstrening
 • kan gjennomføre enkle antropometriske og fysiologiske tester

Videre skal følgende obligatoriske læringsaktiviteter gjennomføres:

1. Planlegging og gjennomføring av et 8 ukers egentreningsprosjekt.

Kobles til følgende læringsutbytteformuleringer:

 • har forskningsbasert kunnskap om tilpasning og tilrettelegging av treningsmetoder på individ- og gruppenivå
 • kan analysere og tolke kvantitative treningsdata til bruk i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan veilede enkeltindivid og grupper innen ulike treningsmetoder

2. Treningsprosjekt for ulike grupper

Kobles til følgende læringsutbytteformuleringer:

 • har kunnskap om fysiologi
 • kan planlegge, tilrettelegge, formidle, gjennomføre og vurdere forskjellige treningsopplegg og treningsmetoder for ulike grupper
 • kan velge treningsmetoder og øvelser tilpasset ulike fysiske forutsetninger

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensdato.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler