Hopp til innhald

FOR030 Norsk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet norsk skal ha vekt på  målrettet og brukervennlig skriftlig kommunikasjon. Studentene skal oppnå kvalifikasjoner i å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk.

Kommunikasjonsteori og muntlig framstilling: Kommunikasjonsprosesser, mål- og mottakeranalyse, samarbeid og gruppefunksjoner, presentasjonsteknikk og retorikk

Skriftlig framstilling: Språklige virkemiddel, argumentasjon og retorikk, syntaks, pragmatikk, andre grammatiske emner, akademisk skriving og referanser, skriveprosessen, kildekritikk

Sjangerlære: Rapport, formelle brev og CV, møteinnkalling, instruksjon, referat, debattinnlegg, artikkel

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan kommunikasjon tilpasses situasjon, mål og mottaker.
 • Kandidaten har kunnskap om grunnleggende prosjektteori.
 • Kandidaten kjenner til betydningen av lesing for egen språkutvikling.
 • Kandidaten kjenner til ulike sjangre innen sakprosa og skjønnlitteratur, og kjenner til hvordan litteratur kan lære oss noe om samfunnsutviklingen før og nå.
 • Kandidaten kjenner til grunnleggende utviklingstrekk innen språkhistorien som kaster lys over dagens utfordringer innen språk og kommunikasjon.
 • Kandidaten har kunnskap om likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk, og deres viktigste særtrekk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan definere kommunikasjonsmål og tilpasse nivå og form på det som skal formidles til mottaker i den aktuelle situasjonen.
 • Kandidaten kan skrive klart og språklig korrekt.
 • Kandidaten kan skrive og strukturere resonnerende tekster slik som drøftinger og utredninger.
 • Kandidaten kan utforme klare, målrettede og brukervennlige funksjonelle tekster som blant annet rapporter, prosjektdokumenter, sammendrag, notater, brev, e-poster og møtedokumenter.
 • Kandidaten kan analysere bruk av retoriske virkemidler i sakprosa og skjønnlitteratur, og kan selv benytte god argumentasjon.
 • Kandidaten kan planlegge, strukturere og gjennomføre muntlige presentasjoner.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.

Generell kompetanse

 • Kandidaten forstår betydningen kommunikasjon og skriftlig kompetanse har for faglig og akademisk utvikling, og for arbeidet som ingeniør.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig i aktuelle sammenhenger relevant for en ingeniør.
 • Kandidaten kan arbeide med fagstoff på en kritisk, analytisk og systematisk måte.
 • Kandidaten kan bruke egnede strategier for å lese, ta notater og utvikle begrepsforståelse.
 • Kandidaten kan samarbeide effektivt i grupper.
 • Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder og bruke dem kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Skriving av studentoppgaver, dvs. resonnerende, drøftende og reflekterende oppgaver av faglig og akademisk art vektlegges.

Forelesning, veiledning og egenstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske innleveringer hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret.

Begge innleveringene samt prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Godkjente arbeidskrav gir også adgang til utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må arbeidskravene gjennomføres på nytt.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC med institusjonens eksamensplattform med retteprogram og elektronisk ordbok - og samtidig sperret internett.

Fysiske ordbøker, alle språk.

Mer om hjelpemidler