Hopp til innhald

FOR032 Teknologi og samfunn

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

 • Teknologi, nærings- og samfunnsutvikling
 • Etikk og normer
 • Ingeniørrolla og ingeniørarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering, blant annet kjennskap til hvordan lover og forskrifter utvikles og brukes.
 • Har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeids- og næringsliv fungerer.
 • Har kunnskap om vitenskapelige prinsipper.
 • Har kunnskap om normativ og anvendt etikk.
 • Har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.
 • Har kunnskap om samspillet mellom samfunn, teknologi, økonomi og miljø

Ferdigheter

 • Kan vurdere og diskutere enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø.
 • Kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv.
 • Kan gjøre greie for den betydning globalisering og kulturforskjeller har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.
 • Kan bruke etiske prinsipper i vurderinger og valg

Generell kompetanse

 • Forstår betydningen av et helhetlig perspektiv på teknologi, blant annet som grunnlag for samfunnsengasjement.
 • Forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Individuell veiledning
 • Gruppevis veiledning
 • Gruppeoppgaver
 • Muntlige presentasjoner
 • Skriftlige besvarelser
 • Praktiske oppgaver
 • Egenstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk innlevering hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret.

Innlevering og prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Godkjente arbeidskrav gir også adgang til utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må arbeidskravene gjennomføres på nytt.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler