Hopp til innhald

FOR034 Fysikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kurset inneholder:

 • Kinematikk, dynamikk og statikk i en og to dimensjoner. 
 • Mekanisk energi og arbeid.
 • Bevegelsesmengde
 • Svingninger.
 • Væskestatikk
 • Termofysikk og varmelære
 • Atomfysikk
 • Strålingsfysikk
 • Elektritetslære

Bruk av programmering og modellering inngår i flere av kursets temaer.

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene for realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atomfysikk og strålingsfysikk.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjøre beregninger på kinematiske, dynamiske og statiske problemstillinger i en og to dimensjoner
 • Kandidaten kan gjøre beregninger på arbeid, effekt, svingninger, væskestatikk, termofysiske og strålingsfysiske problemstillinger, enkle elektriske kretser og bevaring av mekanisk energi og bevegelsesmengde.
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI-systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøk på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport.
 • Kandidaten kjenner til enkle anvendelser av numeriske løsningsteknikker.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Individuell veiledning
 • Gruppevis veiledning
 • Gruppeoppgaver
 • Muntlige presentasjoner
 • Skriftlige besvarelser
 • Praktiske oppgaver
 • Egenstudier
 • Laboratorieøvinger

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk innlevering hvert semester, samt prøveeksamen i vårsemesteret. Innleveringen, samt prøveeksamen må være godkjent for å få tatt eksamen.

Laboratorierapporter må leveres til oppgitte frister.

Godkjente arbeidskrav gir også adgang til utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må arbeidskravene gjennomføres på nytt.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 Godkjente formelsamlinger i matematikk og fysikk. Godkjent enkel kalkulator.

 • Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)
 • Eksempler på godkjente formelsamlinger: Gyldendals tabeller og formler i fysikk - Fysikk 1, Fysikk 2, Forkurs ingeniørutdanning, Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole, Fagbokforlaget

Mer om hjelpemidler