Hopp til innhald

HEL514 Forskning og fagutvikling – prosjektplan

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I dette emnet starter arbeidet med å utarbeide prosjektplan.

Studentene skal beskrive, legge frem og diskutere valgt tema og relevant problemstilling innenfor det helsesykepleiefaglig område. Emnet legger vekt på sammenheng mellom problemstilling, teoretisk forankring, valg av design og forskningsmetode. Emnet legger videre vekt på innføring i søknadsprosessen til regionale komiteer for forskningsetikk (REK), Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt), tidligere norsk senter for forskningsdata (NSD) og personvernombudet ved empiriske studier.

Prosjektplanen skal inneholde følgende elementer:

 1. prosjektets teoretiske og empiriske bakgrunn, inkludert tidligere forskning, med vekt på systematisk litteratursøk
 2. temaområde, hensikt og problemstilling (forskningsspørsmål),
 3. metode, inkludert datainnsamlingsmetode, databehandling eller analyse form, og forskningsetiske vurderinger,
 4. fremdriftsplan og budsjett,
 5. relevante vedlegg og referanser.

Det er utviklet egne retningslinjer for prosjektplanen tilgjengelig på Canvas.

I dette emnet skal studenten utvikle en prosjektplan innenfor prosjekt fra samarbeidspartnere og HVL eller et selvvalgt tema. Prosjektplanen skal rette seg mot forskning og fagutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten knyttet til helsesykepleiers faglige og kliniske utfordringer og problemområder, kunnskaper og kunnskapsutvikling.

Studenten skal vise evne til planlegging og gjennomføring av et selvstendig forsknings- og fagutviklingsarbeid gjennom prosjektbeskrivelsen, samt kunne formidle eget prosjekt muntlig og skriftlig.

Studenten skal gjennom prosjektplanen vise evne til analytisk tenkning, vurdering av kilder og tidligere forskning, vurdere kliniske, faglige og etiske problemstillinger i helsesykepleiefaget og klinisk praksis.

Studenten må gjennom prosjektplanen anvende sine kunnskaper og ferdigheter i innhenting av forskningsbasert kunnskap, kunne kritisk vurdere kvalitet og resultater av denne, samt vurdere og begrunne relevante forskningsmetoder for innhenting og produksjon av ny kunnskap.

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har inngående kunnskap om fagområdets historie, vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk.

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan analysere kilder, kliniske, faglige og etiske problemstillinger med implikasjon forhelsesykepleiepraksis.
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig fagutviklingsarbeid.

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan formidle eget fag og forskning i møte med befolkning, samarbeidspartnere, og beslutningstakere lokalt, nasjonalt og globalt.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å innhente relevant forskningsbasertkunnskap og kritisk vurdere kvalitet, resultater og konklusjon og vurdere overførbarhet og implikasjoner for egen praksis.

Krav til forkunnskaper

Bestått HEL510 - Folkehelsearbeid

Anbefalte forkunnskaper

HEL511 - Barn, unge og deres familier

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og veiledning gjennomføres i vår semesteret med eksamen i mai.

Parallelt med dette emnet gis det undervisning i MAMET1HE Vitenskapsteori, etikk og metode, som legger grunnlaget for forståelse for utvikling av et fag og forskningsprosjekt. Det tilrettelegges for undervisning i prosjektarbeid, prosjektplanutvikling, akademisk skriving, systematiske litteratursøk.

Det blir en veksling mellom forelesninger, veiledning, oppgaveseminar/prosjektseminar og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Prosjektskisse (innleveres før seminar som er i grupper med veileder)
 2. Det tilbys veiledning inntil tre ganger, der to av veiledningene er obligatoriske
 3. Deltakelse på oppgave/fagseminar og presentasjon i løpet av semesteret (prosjektplanseminar) med tilbakemelding fra medstudenter og veileder

Godkjent arbeidskrav er gyldige i to semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Oppgave i form av en prosjektplan med et omfang på inntil 3500 ord

Studenten kan velge å skrive individuell prosjektplan eller i gruppe på to studenter.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Ny eksamen

Dersom eksamen vurderes til ikke bestått, skal studentene levere en bearbeidet versjon av originalarbeidet til ny eksamen i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon en gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler