Hopp til innhald

JU6-1002 Skatte- og avgiftsrett 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Innhald:

 • Formuefastsetjing i næringsversemd
 • Fastsetje skattepliktig inntekt og frådragsberettiga kostnadar i næringsverksemd
 • Utrekning av skatt for enkeltpersonforetak (EPF), ansvarleg selskap (ANS) og aksjeselskap (AS)
 • Omdanning frå EPF til AS
 • Overdraging av verksemd
 • Likvidasjon av verksemd

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten

 • har kunnskap om skatte- og avgiftsreglar knytt til næringsverksemd
 • har kjennskap til kva transaksjonar og hendingar knytt til eigarskap og eigenkapital som kan medføre skattelegging
 • har kunnskap om skattemessig verknad av opphøyr og likvidasjon av verksemder
 • har kunnskap om fastsetting av formue for ikkje-børsnoterte aksjar og andelar i ansvarlege selskap
 • kjenner til hovudprinsippa for fastsetting av inngangsverdi for eigedeler frå gåve eller arv
 • har kunnskap om skatteplanlegging

Ferdigheitar:

Studenten kan

 • avgjere kva som er skattepliktige inntekter, kostnader med rett til frådrag, samt gjera korrekt tidfesting av postane for utrekninga av alminneleg inntekt i næring.
 • rekne ut skatt for personelg selskap (EPF), ansvarleg selskap (ANS), og aksjeselskap (AS)
 • fastsette grunnlag for skattelegging av aksjonærar (Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakarar i ansvarlege selskap (Deltakarmodellen) og innehavar av enkeltpersonføretak (Føretaksmodellen)
 • skattemessig handsame omdanning frå EPF til AS
 • vurdere skattemessige verknadar ved overdraging av verksemd
 • gjere etiske refleksjonar rundt skatteplanlegging

Generell Kompetanse

Studenten kan

 • tileigne seg oppdatert kunnskap innanfor kunnskaps- og ferdigheitsområder nemnd ovanfor
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kan utveksle synspunkt og røynsle med andre fagpersonar
 • sjå emnet i ein større samfunnssamanheng

Krav til forkunnskapar

Sjå tilrådde forkunnskapskrav

Tilrådde forkunnskapar

JU6-1001 Skatte- og avgiftsrett 1, JU6-1004 Skatte- og avgiftsrett for eigedomsmeklarar eller tilsvarande

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført som førelesingar med gjennomgang av teori illustrert med praktiske eksempel og oppgåveseminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

To skriftlege innleveringar som skal løysast individuelt eller i gruppe. Arbeidskrava må være gjennomført til fastsette fristar og godkjent før ein kan gå opp til eksamen

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovdata pro i eksamensmodus (med dei innarbeidingar som Lovdata har tillate, og med tilgang på alle lover, forarbeid, forskrifter, rettspraksis frå Høgsterett og lagmansrettane, og alt av EØS- og EU-rettskjelder, med mindre emneansvarleg har fastsett noko anna).

Kalkulator.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • JU6-202 - Skatte- og avgiftsrett - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • EM6-102 - Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ØKB2008 - Skatte- og avgiftsrett 2 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBR112 - Skatte- og avgiftsrett 2 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng