Hopp til innhald

LSUA301 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke 2024/2025.

Emneplanen bygger på Forskrift og Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og fagene samfunnsfag og pedagogikk. LSU er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning lagt til tredje studieår. Praksis er integrert i kunnskapsområdet.

Formålet med kunnskapsområdet er å gi studentene nødvendig kunnskap om ledelse og utvikling av barnehagen som bærekraftig og lærende organisasjon, samt samarbeid med barn, kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste. Kunnskapsområdet skal gi kjennskap til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid, og være forskningsbasert, praksisnært og profesjonsrettet.

Kunnskapsområdet vektlegger pedagogisk ledelse og hvordan lederhandlinger kan bidra til å fremme barns lek og styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena. Kunnskapsområdet tematiserer også utvikling av egen lederrolle. Det sentrale i kunnskapsområdet er ledelse av læringsprosesser, veiledning og bruk av ulike metoder og verktøy som egner seg for å planlegge, igangsette og lede utviklingsarbeid. Sentralt er også lover, styringsdokumenter og politiske prosesser som styrer og påvirker barnehagens samfunnsmandat.

Kunnskapsområdet skal gi kompetanse i å reflektere over hvordan profesjonsetiske spørsmål, maktforhold og barnehagens organisatoriske forhold påvirker ledelsesprosesser. Kandidaten skal kunne vurdere hvorvidt veivalg, arbeidsmåter og tiltak bidrar til å nå barnehagens mål innenfor et mangfoldig barnehagemiljø.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagens virksomhet og mandat
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelse, organisasjonslæring og utviklingsarbeid for kvalitetsutvikling i barnehagen
 • har brei kunnskap om pedagogisk ledelse, profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • har brei kunnskap om hvordan egen ledelse påvirker samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte, kollegaer og eksterne instanser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • kan lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i barnehagen selvstendig og i samarbeid med andre.
 • kan motivere, veilede og fremme sin egen og personalets evne til improvisasjon og kritisk refleksjon over leke-, lærings- og danningsprosesser i barnehagen
 • kan samarbeide med barn, kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste
 • har vilje og evne til å kommunisere, samarbeide og dele erfaringer i et mangfoldig læringsfellesskap

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan identifisere etiske dilemmaer, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan lede pedagogisk virksomhet og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagen som en bærekraftig og lærende organisasjon
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • mestrer norsk språk på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning, seminarer og studentaktive læringsformer, både individuelt og i grupper. Hver student må ta et tydelig medansvar for å lese pensum og delta aktivt i undervisningsøktene. Aktiv deltakelse er viktig for at vi sammen skal bygge et godt faglig, sosialt og kollektivt læringsfellesskap.

Alt knyttet til praksis er obligatorisk, og studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette kan for eksempel være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent.

Praksis 3. studieår:

Praksis gjennomføres etter egne læringsutbytter som står oppført i studieplanen. Informasjonen om praksis (ABLUPR301) ligger i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsiden for praksis i barnehagelærerutdanningen. Det blir gitt obligatoriske praksisoppgaver knyttet til læringsutbyttene i praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentaktive obligatoriske læringsaktiviteter. Nærmere beskrivelser blir gitt ved semesterstart.

 • Godkjent aktiv obligatorisk deltakelse i undervisning og læringsaktiviteter, minimum 80%. Knyttet til:

  • Har vilje og evne til å kommunisere, samarbeide og dele erfaringer i et mangfoldig læringsfellesskap
 • En individuell læringsaktivitet. Knyttet til:

  • Profesjonsutøvelse, etikk og lederrolle.
 • En læringsaktivitet i gruppe. Knyttet til:

  • Barnehagen som organisasjon, utviklingsarbeid, samarbeid, ledelse.

Læringsaktiviteter er gyldige i tre påfølgende semester etter avsluttet emne. De blir vurdert som godkjent/ikke godkjent, og må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert. Dersom en læringsaktivitet ikke blir godkjent, får studenten én (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må avvikles innen 2 uker før eksamen i emnet.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LSU301 - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng