Hopp til innhald

MA414 Matematikk naturfag

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Kurset gir grunnleggjande innføring i matematikk: Funksjonar av ein variabel, grenseverdiar og kontinuitet, derivasjon, maksimums- og minimumsproblem, integrasjon, eksponential-, logaritme-, potens- og trigonometriske funksjonar, trigonometri og vektorrekning, funksjonar av fleire variablar, enkle differensiallikningar og endeleg differensmetode.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentane kjenner til:

 • funksjonar av ein variabel
 • eksponential, logaritmiske, potens og trigonometriske funksjonar
 • trigonometri og vektorrekning
 • kalkulus: derivasjon og integrasjon
 • funksjonar av fleire variable
 • grenseverdiar til enkel funksjonar
 • enkle differensiallikningar
 • differansrekning (endeleg differansmetodar)

Ferdigheiter

Studentane kan:

 • utføre algebraisk manipulering av likninger som inneholder potens, brøker, eksponential, logaritmisk og trigonometriske funksjonar
 • bruke differensialrekning å beregne lokale og globale maksimums- og minimumsproblem
 • bruke integralrekning til å rekne volumer av revolusjon og løysa enkle differentialligninger

Generell kompetanse

 • Etter fullført emne skal studentane ha eit nødvendig grunnlag i sentrale matematiske omgrep og metodar og kunne nytte dette til å løyse praktiske problemstillingar i emna seinare i studiet.

Krav til forkunnskapar

Emnet byggjer på: R1 / (S1+S2) frå vidaregåande skule.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og rekneøvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ei skriftleg innlevering.

Arbeidskravet må være gjennomført til fastsett frist.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar. Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • MA414 - Matematikk naturfag - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MA414 - Matematikk naturfag - Reduksjon: 10 studiepoeng