Hopp til innhald

MAB802N Matematikk 1, emne 2 - Den utforskende matematikklærer

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studiet inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. I Matematikk 1 møter studentene matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema som er relevante for matematikkundervisning på trinnene 1-7. Gjennom studentaktive metoder legger studiet opp til å stimulere til utprøving av undervisningsmetoder i egen praksis. Emnebeskrivelsen for matematikk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskulelærerutdanningen (oppdatert 2018), rammeplan for grunnskulelærerutdanningen og gjeldende læreplanverk. Matematikk 1 for 1.-7.trinn består av to emner på 15 studiepoeng:

 • MAB801N Matematikk 1, emne 1 - Lærerens undervisning kompetanse i matematikk
 • MAB802N Matematikk 1, emne 2 - Den utforskende matematikklærer

Studiet er erfaringsbasert og forskningsbasert. I studiet arbeides det med matematikklæring, i tråd med gjeldende læreplan, Kunnskapsløftet 2020, hvor det vektlegges kreative, engasjerende og utforskende læringsaktiviteter samt meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever. Studentene skal møte digitaliseringens muligheter og reflektere rundt hvordan digitale verktøy kan brukes for å videreutvikle matematikkfaget.

I emne 2 vil matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema som arbeides med på mellomtrinnet bli prioritert. Kunnskap om matematikkfagets innhold på ungdomstrinnet vil bli arbeidet med for å gi kunnskap til å legge til rette for god overgang mellom barneskole og ungdomsskole. Studentene skal arbeide med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer, med særlig vekt på elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever. Studiets temaer skal gi grunnlag for å analysere og stimulerer elevers læring. De matematiske temaene i emnet er; et utvidet tallområde, sannsynlighetsregning, statistikk og geometri.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har dybdekunnskap om og undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på trinn 1-7, innenfor et utvidet tallområde med vekt på brøk/desimaltall/prosent, sannsynlighetsregning, statistikk og geometri
 • har kunnskap om ulike representasjoner og betydningen bruk av, og overganger mellom, representasjoner kan ha for elevers læring knyttet til de matematiske tema i emnet
 • har kunnskap om matematiske lærings- og utviklingsprosesser og hvordan legge til rette for at elever kan ta del i slike prosesser
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter medvirker til utviklingen av matematisk kompetanse
 • har kunnskap om matematikkfagets innhold på ungdomsskolen og overgangen mellom barne- og ungdomsskole
 • har kunnskap om hvordan bruk av digitale ressurser påvirker innholdet, arbeidsmetoder og vurdering i matematikkfaget
 • har kunnskap om algoritmisk tenkning og programmering som metode i problemløsningsprosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 1-7, med fokus på lek, kreativitet, variasjon og elevaktivitet
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer problemløsning, elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • kan benytte seg av sin profesjonsfaglige digitale kompetanse til å bruke og vurdere bruk av ulike digitale verktøy

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i matematikkfagets betydning for demokrati, medborgerskap og utvikling av kritisk demokratisk kompetanse, og innsikt i lærerens bidrag til å utvikle elevenes digitale dømmekraft

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emne 2 går over ett semester, og er et rent nettstudium.

Studiet vil organiseres med ukentlige nettsamlinger (både synkrone og asynkrone), og gjennom arbeid i studiegrupper. Vi bruker læringsplattformen Canvas og videokonferansetjenesten Zoom for kommunikasjon.

Arbeidet vil veksle mellom forelesninger, studentaktive arbeidsformer, veiledning og nettdiskusjon. Arbeidsformene skal vektlegge muntlighet, skriftlighet og visualisering. Det knyttes forskjellige krav til dokumentasjon til de ulike arbeidsformene. Eksempler på dette kan være muntlig fremlegg, skriftlig innlevering og video. Arbeidsformen vil avspeile at matematikk har en teoretisk og praktisk dimensjon. De skal være preget av at matematikk sees på som en skapende prosess. Gjennom eksperimenterende og utforskende tilnærminger søker en å stimulere matematisk og didaktisk kreativitet. Studentene vil bli kjent med ulike digitale læremidler til bruk i matematikkundervisningen, og digitale hjelpemidler til bruk i arbeidet med studiet.

Det forventes at studentene er til stede og deltar aktivt på alle samlingene, er aktive i nettdiskusjoner og bidrar til det faglige miljøet i studiet.

Studiet setter også krav til selvstudium. Ikke hele pensumet vil bli gjennomgått og deler av studieenhetens pensum må leses som selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har fire læringsaktiviteter knyttet til matematikkfaglige- og didaktiske tema. Enkelte læringsaktiviteter krever utprøving i egen/lånt klasse i matematikk.

 • En av læringsaktivitetene skal omhandle utprøving i egen klasse, og erfaringsdeling med andre studenter på seminar
 • En av læringsaktivitetene skal omhandle arbeid med digital kompetanse i matematikkfaget
 • En av læringsaktivitetene skal omhandle kunnskapsdeling i eget kollegium
 • En skriftlig innlevering

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent til fastsatte frister for å få gå opp til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per semester. Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semester.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 25 minutter, nettbasert.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler