Jente som gjør mattelekser

Matematikk 1 | 1.-7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Dette er eit reint nettstudium for deg som er lærar i skulen, og ønskjer undervisningskompeanse i matematikk på 1.-7.trinn.

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i ei lærarstilling.

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

  Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge  stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

  Meir om søknadsprosessen

  Kvifor studere Matematikk?

  Som lærar i matte kan du vere med å forme og inspirere kommande generasjonar til å skape ei positiv haldning til matte - eit fag som for nokre elevar kan verka skremmande. Ein god mattelærar på barnetrinnet, kan vere avgjerande for korleis elevane meistrar matte vidare på skulen. 

  Kva lærer du?

  Gjennom studiet skal du utvikle eit fagleg og didaktisk grunnlag for matematikkundervisning på heile barnetrinnet. Den praktiske erfaringa du har vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at du skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

  I studiet arbeider du med matematikklæring i tråd med Kunnskapsløftet 2020.

  Du skal lære om bruk av digitale verktøy og reflektere kring korleis bruk av digitale verktøy kan vidareutvikle matematikkfaget. Du skal arbeide med dei matematiske tema tal og talforståing, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynsrekning.

  Studiet består av to emne på 15 studiepoeng.

  Målgruppe

  Matematikk 1, 1.-7. trinn er retta mot deg som ønskjer å undervise i matematikk frå 1. til 7. trinn, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget.

  Om det er ledige plassar på studiet etter det ordinære opptaket, opnar me opp for søkjarar utanom vikar- og stipendordninga til Udir. Eventuelle restplassar vil bli lagt ut her i byrjinga av juni.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Nettøktene består av forelesningar, presentasjonar, seminar og gruppeinndelte økter. Mellom samlingane arbeider du i nettbaserte studiegrupper

  Du nyttar læringsplattforma Canvas og konferanseverktøyet Zoom i kommunikasjonen med høgskulen. Du får tilgang til Canvas før studiestart med meir informasjon. Etter opptaket får du ei innføring i bruk av Canvas og Zoom.

  Du skal levere inn fire arbeidskrav per semester. Nokre av arbeidskrava krev at du gjennomfører undervisningsopplegg i eiga matematikklasse.

  Du finn meir informasjon i emneplanen:

  Nettundervisning

  Dette er eit reint nettstudium, med éi nettsamling á to timar tysdagar 14.00-16.00 kvar veke.

  Tilrådd forkunnskap

  Du må vere lærar på barnetrinnet. 

  Pensum

  Du får tilgang til pensumliste ved studiestart. 

  Eksamensform

  Begge emne har individuell munnleg eksamen, gjennomføres på nett (25 min).

  Vidareutdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbod

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs