Hopp til innhald

MAFYS502 Intensivfysioterapi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og videre kvalifisering innen fysioterapi relatert til pasienter på intensivavdelinger. I emnet drøftes og undervises det i kunnskapsbasert vurdering, behandling og rehabilitering relatert til praksisnære problemstillinger i spesialhelsetjenesten. I Emnet inngår 5 uker praksis. Tema i emnet:

 • Sykdomslære
 • Intensivfysioterapi
 • Fysiologiske responser
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Billeddiagnostikk
 • Laboratorieanalyser
 • Smerte
 • Palliativ fysioterapi
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskapsbasert fysioterapi innen fagområdet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

 • har inngående kunnskap om de vanligste fysioterapeutiske undersøkelsesmetoder, funksjonstester og behandling til pasienter innlagt ved intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om forhold rundt smerte og funksjon hos pasienter som trenger intensivbehandling
 • har inngående kunnskap om fysiologiske responser på fysioterapi hos pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om medisinsk behandling og bruk av medisinsk teknisk utstyr til pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om laboratorieanalyser relatert til fysioterapi for pasienter innlagt på intensivavdeling
 • har inngående kunnskap om fysioterapi til pasienter som trenger lindrende/palliativ behandling
 • har innsikt i fortolkning av billeddiagnostiske beskrivelser og kan sette disse i sammenheng med kliniske funn
 • har innsikt i kunnskapsgrunnlaget for implementering av tiltak i intensiv fysioterapi praksis

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan undersøke, vurdere og behandle pasienter på intensivavdeling med hensyn til smerte, funksjon, aktivitet og deltakelse ut fra et kunnskapsbasert fysioterapifaglig perspektiv
 • kan anvende relevante fysioterapeutiske tilnærminger og teknikker, herunder tilpasset intensitet og dosering
 • kan anvende selvstendige kliniske resonneringer for å ta reflekterte beslutninger om fysioterapitiltak i intensivfysioterapi
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan ivareta pasienter med sammensatte problemstillinger
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å beskrive, forstå og formidle funksjonsvurdering og begrunne behandlingstilnærming og dosering

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Tidligere gjennomførte emner ved studiet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisningen består av forelesninger og studentaktive læringsformer som simulering/ferdighetstrening, gruppearbeid og seminarer. I tillegg kommer selvstudium og praksis. Praksis består av fem ukers veiledet praksis. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke, inkludert i praksisperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Refleksjonsnotat fra praksis 700 - 1000 ord. Leveres i Canvas.
 2. Loggskjema fra praksis. Leveres i Canvas.
 3. Gjennomført praksis fra intensivavdeling i spesialist helsetjenesten, totalt 5 uker
 4. Deltakelse på samling

Vurderingsform

Muntlig eksamen

Studenten skal lage en presentasjon som skal ta maksimalt 10 minutter (ca. 8 PowerPoint slides), deretter beregnes 15 minutter til spørsmål og diskusjon. Sensor kan stille spørsmål fra hele pensum relatert til tema som presenteres og til pensum generelt.

Tid og sted for eksamen, se Eksamensdato og tidspunkt for eksamen - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått

Ny eksamen

Ved ikke bestått eksamen (karakter F), må eksamen tas på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Presentasjon med nødvendige notater for å fremføre presentasjonen.

Mer om hjelpemidler