Hopp til innhald

MAS146 Grunnleggende elektroteknikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir en grunnleggende forståelse av elektriske og elektroniske systemer. Emnet er bygget opp av fem moduler ved at det tar for seg kretsteori, elektromagnetisme, motorer, omformere og batterier. Laboratorieøvelser er sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskaper om kretslære på komponentnivå og i et overordnet systemperspektiv.
 • Kandidaten har forståelse om magnetisme og elektromagnetisme.

Ferdigheter

 • Forstå begreper og klare å måle strøm, spenning og resistans.
 • Forstå begreper og regne med Ohms lov, effekt og arbeid.
 • Forstå forskjellige komponenter: kondensator, spole og diode.
 • Regne og måle på serie- og parallelkretser.
 • Forstå og regne på superposisjon, og finne ekvivalent kretser.
 • Kunne gjøre beregninger på enkle elektroniske systemer.
 • Kunne arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy
 • Kunne arbeide både selvstendig og i team med laboratorieoppgaver.
 • Beherske grunnleggende målemetoder og metodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Beherske grunnleggende metodikk i elektrisk kretser og effekt og energi overføring.

Generell kompetanse

 • Kunne formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger
 • Kunne forstå ulike elektriske og elektroniske maskiner som brukes i industrien

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktisk laboratoriearbeid er også sentralt i kurset.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltagelse på 5 laboratorieøvinger.

Vurderingsform

5 hjemmeeksamener med digital vurdering i Wiseflow. Hver eksamen gjennomføres i Wiseflow innen et definert tidsrom. Eksamen varer i 45 minutter fra kandidaten starter eksamenen.

Hver deleksamen teller 20 % på endelig karakter i emnet.

Det benyttes gradert skala A-F, der F er stryk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ELE141 - Elektrofagleg basis 1 - Reduksjon: 5 studiepoeng