Maskiningeniør | Haugesund

Bachelor

Er du interessert i å utvikle og konstruere mekaniske komponentar og utstyr? Vil du vere med å utvikle framtidas teknologi, prosessar og grøn energi? Då kan maskiningeniør vere studiet for deg!

Kvifor studere maskiningeniør?

Maskiningeniøren designar, produserer, driftar og vedlikeheld produkt og produksjonsutstyr. Ein maskiningeniør utviklar også arbeidsmetodar for å produsere og styre produksjonsprosessar. Arbeidet går ofte føre seg i team saman med andre ingeniørar og yrkesgrupper.

På maskiningeniørstudiet i Haugesund får du eit godt grunnlag til å jobbe med eksisterande teknologi og bruke den til å utvikle nye produkt og løysingar.

Utdanninga i maskiningeniør er bygd opp i nært samarbeid med industrien i Haugesundsregionen. Haugesund har store verksemder som treng maskiningeniørar.

Du kan utdanne deg til maskiningeniør ved HVL i både Bergen og i Haugesund. På Stord tilbyr vi maskin for fagskoleingeniørar.

Dekker du ikkje opptakskravet?

Viss du har generell studiekompetanse, men manglar matte og fysikk så kan du ta tresemesterordninga (TRES). Du tar matte på sommaren, og fysikk på hausten medan du startar på ingeniørutdanninga. Les meir om TRES. 

TRES tar du på tre år, så du mistar ikkje noko tid!

Maria Ellingsen utdannar seg til maskiningeniør i Haugesund. Framtidsdraumen er å jobbe med prosessar og produksjon i industrien slik at den kan bli meir berekraftig.

Korleis er undervisninga?

Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå fag til fag. Det er førelesningar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, og i tillegg sjølvstudium. Du får ta i bruk ulike dataverktøy til utrekning, teikning og styring av maskiner og prosessar.

Siste semester skriv du bacheloroppgåve. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

 

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet om du ønsker det.

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i maskiningeniør kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanningar du kanskje vil like