Maskiningeniør | Haugesund

Bachelor

Er du interessert i å utvikle og konstruere mekaniske komponentar og utstyr? Vil du vere med å utvikle framtidas teknologi, prosessar og grøn energi? Då kan maskiningeniør vere studiet for deg!

Som maskiningeniør har du mange jobbmoglegheiter – og Haugesund ligg midt i smørauget med store verksemder som har stort behov for maskiningeniørar.

Maskiningeniøren designar, produserer, driftar og vedlikeheld produkt og produksjonsutstyr. Dei utviklar også arbeidsmetodar for å produsere og styre produksjonsprosessar. Arbeidet går ofte føre seg i team saman med andre ingeniørar og yrkesgrupper.

På maskiningeniørstudiet i Haugesund får du eit godt grunnlag til å jobbe med eksisterande teknologi og bruke den til å utvikle nye produkt og løysingar.

– Får utfordra meg sjølv

Maria Ellingsen utdannar seg til maskiningeniør i Haugesund. Framtidsdraumen er å jobbe med prosessar og produksjon i industrien slik at den kan bli meir berekraftig.

Korleis er undervisninga?

Arbeids- og undervisningsformene varierer noko frå fag til fag. Det er førelesningar, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, og i tillegg sjølvstudium. Du får ta i bruk ulike dataverktøy til utrekning, teikning og styring av maskiner og prosessar.

Siste semester skriv du bacheloroppgåve. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Vil du studere meir?

Med fulllført bahcelorgrad kan du søke opptak til ulike mastergrader ved HVL. Du kan óg søke opptak til andre mastergrader nasjonalt og internasjonalt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet om du ønsker det.

Kor kan du reise?