Hopp til innhald

MAS225 LEAN

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnets formål er å gi studentene forståelse av effektiviserings- og forbedringsmuligheter innad i en virksomhet og i en forsyningskjede. Sentralt står evnen til å forstå og se sammenhenger mellom de ulike interne delene i en virksomhet, enten det gjelder produkter, tjenester, informasjon eller personell, med sikte på kontinuerlige forbedringer. Gjennom teoretisk og praktisk problemforståelse vil studentene få trening i å vurdere utfordringer knyttet til endring og forbedring på ulike nivåer i virksomhetene.

Emnet forankrer ledelsestenkning i de to grunnverdiene: kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker. Spenningsforholdet mellom effektiv flyt og effektiv ressursutnyttelse utfordrer utforming og fordeling av arbeidsoppgaver og arbeidsstasjoner, lokalisering, layout, lagerhold og lagerstyring, kvalitet og kontrollsystemer i alle typer virksomheter: vare- eller tjenesteproduksjon, i offentlig eller privat virksomhet. Prosessene må styres, planlegges og koordineres slik at de forankres i virksomhetenes overordnede strategier for forretningsutvikling, innovasjon og produkt- / tjenesteutvikling og informasjonssystemer. Enhver som berøres av virksomhetenes aktiviteter er omfattet av verdien «respekt for mennesker».

Faglig plattform vil bestå av litteratur innen Lean og forbedringsarbeid: TPS, JiT, Kaizen og visuell ledelse, prosessdesign, samt metoder og verktøy som kan anvendes i forbedringsarbeid.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet ha tilegnet seg:

Kunnskaper:

  • Kunne vurdere varierte framgangsmåter og hjelpemidler for kontinuerlig forbedring basert på respekt for mennesker
  • Kunne vurdere flyteffektivitet vs. ressurseffektivitet og faktorer som påvirker disse i varierte prosesser
  • Kunne vurdere anvendelse av sentrale begreper og teknikker for forbedring fra leder- til operatørnivå og forstå overordnede sammenhenger og kostnadseffekter.

Ferdigheter:

  • Kunne anvende verktøy og modeller for planlegging og analyse av produksjonsutfordringer i praksis
  • Kunne benytte og forklare relevante analyseteknikker for styring og forbedring av prosesser innen produksjon og tjenesteyting
  • Kunne skrive, presentere og opponere i forbindelse med semesteroppgaver

Generell kompetanse:

  • Kunne forklare og kjenne utfordringer innen flyt og forbedring av prosesser
  • Ha grunnleggende kjennskap til utfordringer i forbedringsarbeid fra kartlegging av nå-situasjon til igangsetting og gjennomføring av forbedringsprosjekter.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle fag fra første klasse

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid, bedriftsbesøk og eventuelt gjesteforelesninger. Ulike deler av fagstoffet konkretiseres gjennom caseoppgaver og ulike aktiviteter som f.eks. «Lommelyktspillet».

Studentene skriver en semesteroppgave i grupper hvor forbedringsarbeid diskuteres i en selvvalgt virksomhet med utgangspunkt i virksomhetens verdistrømmer. Undervisningsopplegget gjenspeiler semesteroppgavens struktur.

Tilbakemeldinger underveis blir gitt av fagansvarlig på utkast. Helhetlig første utkast kommenteres/presenteres av to og to grupper ut fra et strukturert opplegg for «Peer Evaluation». I tillegg mottar gruppene tilbakemeldinger fra emneansvarlig. På bakgrunn av tilbakemeldingene leveres en forbedret, endelig versjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gruppebasert semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være på min 10-15 sider med linjeavstand 1,5 (ca. 8000 ord). Alle er pliktig til å legge ved egne refleksjonsnotater om eget læringsutbytte.

Vurderingsform

Muntlig eksamen 20 minutter, 100 %

basert på innhold i emnet, semesteroppgavene og relevant faglitteratur.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ØAL116 - Produksjonsleiing og prosessforbedring - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
  • MAS137 - Forbetringsleiing - Leanleiing - Reduksjon: 10 studiepoeng