Hopp til innhald

MAS599 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

En 50 SP masteroppgave (MAS599) gjennomføres som en trappetrinnsmodell, der 20 SP tas i 3. semester og 30 SP i 4. semester.

Innhold kan variere innenfor programmets fagområde, men temaet må ha et ingeniørfaglig preg og dra nytte av kunnskap og ferdigheter formidlet i studiet.

Arbeidet utføres individuelt og kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Prosjektet fører fram til en teknisk rapport: masteroppgaven. Emnet avsluttes med en offentlig presentasjon av oppgaven og utspørring av kandidaten (sensorer).

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten…

 • har bred kunnskap om sentrale temaer og spesialisert seg innen en selvvalgt del av fagområdet
 • kan bruke vitenskapelige metoder og relevant teori til bearbeidelse og formidling av tekniske problemstillinger
 • er aktiv i kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt
 • kan bruke relevante metoder og arbeidsmåter innen teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid og har gode tekniske skrive egenskaper

Ferdigheiter

Studenten…

 • kan planlegge, innhente, analysere, evaluere data og informasjon samt referere til kilder på en kritisk og reflektert måte
 • kan skrive tekniske rapporter og planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid
 • kan beherske verktøy, metoder og teknikker brukt i masteroppgaven
 • kan gå i dybden i et avgrenset fagområde og utarbeide konkrete løsninger
 • kan bedømme løsninger i forhold til teknisk, økonomisk og miljø-/klimamessig bærekraft
 • kan vurdere og reflektere over resultater og spesifisere videre forskningsbehov

Generell kompetanse

Studenten…

 • kan omsette tilegnete kunnskap og ferdigheter til praktiske løsninger og presentere resultater skriftlig og muntlig
 • forstår og kan bruke vitenskapelige arbeidsmetoder og kan vurdere problemstillinger i henhold til forskningsetiske kriterier
 • kan arbeide metodisk, systematisk og målrettet og kan reflektere over eget arbeid
 • kan styre sitt eget prosjekt inkludert planlegging, fremskrittsvurdering og nødvendige leveranser og statusrapporter
 • kan kommunisere tekniske problemstillinger og løsninger til relevante målgrupper på en faglig og forståelig måte

Krav til forkunnskaper

MOA256 Vitenskapsteori og metoder

MAS550 Veiledet Selvstudium

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Jevnlige møter med veileder(e).

Obligatorisk læringsaktivitet

Underveispresentasjon i slutten av semesteret masteroppgaven ble påbegynt i. Studenten skal presentere problemstilling, progresjon og eventuelle utfordringer med oppgaven.

Vurderingsform

Masteroppgaven og en justerende muntlig eksamen.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

På muntlig presentasjon/eksaminasjon: Alle skrevne og trykte hjelpemiddel.

Verktøy og hjelpemidler basert på kunstig intelligens (KI), enten i form av dataprogram eller programvareutvidelser, er ikke tillatt i det hele tatt.

Mer om hjelpemidler