Hopp til innhald

MGBPES201 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2 - Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Gjennom dette emnet skal studentene videreutvikle kunnskap og ferdigheter som trengs for å skape et godt læringsmiljø for alle elever i en skole preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold. Studentene skal også utvikle et reflektert og kritisk forskerperspektiv på skolens virksomhet og egen praksis gjennom opplæring i vitenskapelig tenkemåte rettet mot gjennomføring av FoU-prosjekt. Emnet er den andre av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget Pedagogikk og elevkunnskap.

Emnet har som mål å styrke kandidatens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse til å skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø i en flerkulturell og religiøst mangfoldig samfunns- og læringskontekst. Tema som blir vektlagt i dette emnet er:

 • Mangfold og inkluderende læringsmiljø
 • Tilpasset opplæring
 • Den norske skole sitt verdigrunnlag
 • Menneskerettigheter og barns rettigheter

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • skal ha kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling med fokus på begynneropplæring
 • skal ha kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos elevene og hvordan disse kommer til uttrykk i opplæringen
 • skal ha kunnskap om barn i sorg og krise, overgrep mot barn og vanskelige livssituasjoner for barn
 • skal ha kunnskap om sentrale prinsipper som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • skal ha kunnskap om norsk skole og samfunn i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
 • skal ha kunnskap om sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elevene
 • skal ha kunnskap om hvordan lærerens flerkulturelle kompetanse samt relasjons- og samhandlings-kompetanse kan bidra til å styrke elevens læring i et mangfoldig læringsmiljø
 • skal ha kunnskap om skolens samarbeidspartnere og hvordan disse bidrar til å sikre barn en god oppvekst
 • skal ha kunnskap om vitenskapelig og metodisk utformingen av FoU-prosjekter knyttet til fag og praksis

Ferdigheter

Studenten

 • skal kunne reflektere over, gjøre rede for og drøfte norsk og samisk skolehistorie og skolens betydning i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden
 • skal kunne begrunne, formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter i opplæringen
 • skal kunne ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre
 • skal kunne forklare forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • skal kunne reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til skape et inkluderende læringsmiljø for elevene

Generell kompetanse

Studenten

 • skal evne å identifisere og drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • skal evne å være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling, på et reflektert og faglig informert grunnlag

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBPES101: Lærerens undervisning og eleven si læring

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen varierer mellom forelesninger, samlinger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Skriving og muntlighet som redskap for læring og utvikling vektlegges. Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer og refleksjon knyttet til det å skape sammenheng mellom erfaringsbaserte og forskningsbaserte kunnskapsformer som inngår i utdanningen. Dette kan omfatte både øvinger på høgskolen, på en digital læringsplattform og utprøving i klasserommet på praksisskolen.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvinger og arbeid i grupper. Det er krav til 80% deltakelse.
 • En muntlig obligatorisk læringsaktivitet og to skriftlige obligatoriske læringsaktiviteter
 • Forskningsseminar: Analysere og tolke vitenskapelige tekster. Faglærerne setter opp minst 3 tekster som studentene leser før diskusjon i grupper. Faglærer leder seminaret.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være fullført og godkjent innen gitte frister før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler