Hopp til innhald

MGBPRS102 Lærerrollen i praksis 1. år, 25 dager

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Hovedfokus i første studieår er lærerrollen. Studentene skal begynne å utvikle egen læreridentitet, relasjonskompetanse og ledelse av undervisning. De skal også arbeide med tilrettelegging for læring i fag for trinn 1-7. Studentene skal sammen med praksisgruppen, praksislærer og faglærer fra HVL, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.

Fagovergripende tema fra progresjonstrappen skal brukes som utgangspunkt for samtaler og veiledning i praksis. I første studieår er dette estetiske læreprosesser, profesjonsetikk, medborgerskap og overgang fra barnehage til grunnskole. I tillegg er begynneropplæring, tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter tema alle studieår.

Lærerutdannerne (praksislærerne i skolene og faglærerne på HVL) og studentene har et felles ansvar for å knytte praksisopplæring og fag sammen. Praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvar mellom lærerutdannere.

Studenten får tilhørighet til en praksisgruppe sammen med eventuelle medstudenter, og er under veiledning av lærerutdannerne. Studentene er vanligvis på samme praksisgruppe og praksisskole begge semestre.

Praksisemnet består av totalt 25 dager, 5 dager i høstsemesteret og 20 dager i vårsemesteret. I tillegg skal studentene delta på praksisforberedelser før praksis både i høstsemesteret og vårsemesteret.

Studentene skal gjøre seg kjent med retningslinjene for praksisstudiet (nettsiden for praksis) i grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studentene ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene

 • har kunnskap om lærerens oppgaver i klasserommet og andre læringsarenaer
 • har noe kunnskap om klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
 • har noe kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode og inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har noe kunnskap om elevenes utvikling og forutsetninger for læring

Ferdigheter

Studentene

 • kan i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • kan sammen med andre planlegge, gjennomføre og analysere data fra systematisk observasjon
 • kan sammen med andre lede god undervisning med utgangspunkt i læreplanmål, mål for undervisningen og pedagogisk og didaktisk kunnskap
 • kan samhandle med elever, lærerkolleger og medstudenter

Generell kompetanse

Studentene

 • kan delta i drøfting og refleksjon over egen læreridentitet og utvikling av lærerprofesjonalitet
 • har innsikt i betydningen av kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og kompetanser
 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg på grunnlag av teori om læring og undervisning
 • kan opptre profesjonelt i møte med elever og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal utarbeide et refleksjonsnotat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til egen læring, til medstudenter, praksislærer og praksisskole.

Når studentene har ansvaret for en undervisningsøkt, skal de lage et planleggingsdokument som de leverer til praksislærer. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studentene kan få veiledning før undervisningsøkten. Veiledning etter gjennomført undervisning skal inneholde refleksjon og evaluering av undervisningsøkten.

Studentene skal følge arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer eller andre ansatte på praksisskolen så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, inspeksjon i friminutt, møter og skole-hjem-samarbeid, og skal observere når praksislærer og medstudenter underviser. I tillegg skal studentene bidra som medlærer når andre har undervisningsansvaret, for eksempel ved gruppedeling eller i elevveiledning. Det forventes at studentene skriver daglig logg over observasjoner og refleksjoner, som kan danne grunnlag for veiledning i eller i etterkant av praksis.

Studentene skal utarbeide selvevaluering som leveres til praksislærer til sluttsamtalen i vårsemesteret.

Studentene skal evaluere praksisperioden etter endt praksis i vårsemesteret.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

25 dager veiledet og vurdert praksis med krav om 100 % tilstedeværelse.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Etter avsluttet praksis får studenten en individuell skriftlig sluttvurdering.

Studenten kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Dersom praksis ikke er bestått, kan studenten gjennomføre andre forsøk neste gang emnet går ordinært. Dette kan påvirke studenten sin studieprogresjon.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler