Hopp til innhald

MGUKR201 KRLE 1, emne 2 - Kristendom, filosofi og etikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn to emner, som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 2 legges det vekt på hovedområdet etikk og filosofi og fagdidaktikk. Emnet inneholder også kunnskap om norsk religionshistorie.

Emneplanen må leses i lys av studieprogramplanen, inkludert progresjonstrappen, de fagovergripende temaene og emneplanen for praksis i GLU1.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget og didaktiske utfordringer knyttet til faget og den enkelte elev
 • har kunnskap om KRLE-fagets historiske bakgrunn og utvikling
 • har kunnskap om normative og deskriptive etiske teorier og anvendt etisk teori innenfor ulike områder
 • har kunnskap om filosofiske tema som er relevante for KRLE-faget, et utvalg kjente filosofer og utfordringer knyttet til arbeidet med filosofiske problemstillinger i faget
 • har kunnskap om religionshistorie i Norge, inkludert kunnskap om samers og andre nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget
 • kan kritisk vurdere digitale læremidler
 • kan anvende normative og deskriptive etiske teorier i etisk analyse på områder med relevans for elever i grunnskolen
 • kan gjennomføre filosofiske samtaler med elever
 • kan kritisk drøfte kristendommens betydning for norsk religionshistorie i lys av globale og transnasjonale perspektiver, og begreper som kulturarv, nasjonal og religiøs identitet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for og ta stilling til etiske spørsmål som gjelder skolen og elevene
 • kan formidle eksempler på forskning knyttet til etikk, filosofi og fagdidaktikk
 • kan kritisk reflektere over fagets rolle i skole og samfunn og dets rolle for den enkelte elev
 • kan reflektere kritisk over skolefaget sitt mål og innhold

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KRLE 1, emne 1

Undervisnings- og læringsformer

Det legges opp til variert undervisning, som inkluderer studentaktive læringsformer. Lesing, skriving, analyse og tolkning av vitenskapelige tekster inngår i arbeidet i faget. Profesjonsfaglig digital kompetanse i undervisningspraksis står i fokus.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentaktive læringsformer lagt til undervisningsøkter som er obligatoriske, med krav om 80% deltagelse. Det fremgår av semesterplanen hvilke økter dette gjelder.
 • Studenten skal i gruppe kritisk vurdere og i praksis prøve ut et digitalt læremiddel i KRLE. Vurderingen skal ses i lys av enten a) de grunnleggende ferdigheter i faget eller b) tilpasset opplæring og inngå i en praksisrapport. Erfaringsdeling etter praksis. Læringsaktiviteten er begrunnet i læringsutbytteformuleringen som sier at studenten skal kunne "kritisk vurdere digitale læremidler."
 • Individuell skriftlig oppgave knyttet til et tema innen etikk eller filosofi. Oppgaven skal være forskningsbasert. Læringsaktiviteten er begrunnet i læringsutbytteformuleringen som sier at studenten skal ha "kunnskap om normative og deskriptive etiske teorier og anvendt etisk teori innenfor ulike områder", eventuelt "har kunnskap om sentrale filosofiske tema, et utvalg kjente filosofer og utfordringer knyttet til arbeidet med filosofiske problemstillinger i faget".

Nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene gis ved semesterstart. Læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager. Omfangsbegrensning på 2500 ord, +/- 10%.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler