Hopp til innhald

MGUKR401 KRLE 2, emne 2 - Valgfri religion, filosofi og læreplanarbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

KRLE 2 (30 sp) er delt inn i to emner, som hver utgjør 15 sp. I KRLE 2 emne 2 utgjør FoU-oppgaven 7,5 sp. Til sammen omfatter de to emnene fordypning i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi.

I KRLE 2 emne 2 legges det vekt på grundig kunnskap om en valgfri religion. Studenten kan velge fordypning i hinduisme, buddhisme eller jødedom. Kunnskap og refleksjon om sentrale filosofer fra nyere tid og religionsundervisning i et komparativt perspektiv står sentralt i emnet. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til lokalt læreplanarbeid for bestemte alderstrinn. Gjennom FoU-oppgaven skal en med selvstendig arbeid og kritisk refleksjon tilegne seg forskningsbasert kunnskap innenfor KRLE-fagets rammer.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • grundig kunnskap om den valgte religion
 • kunnskap om betydningsfulle filosofer fra nyere tid
 • kunnskap om "Religious Education" i utvalgte land i komparativt perspektiv
 • kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål og grunnleggende kjennetegn ved forskningsbasert arbeid (FoU-oppgaven)

Ferdigheter

Studenten kan

 • sette seg inn og tilegne seg kunnskap om et utvalgt KRLE-emne på egen hånd
 • analysere KRLE-fagets læreplan og utarbeide en lokal læreplan til bruk i undervisningen
 • kritisk analysere relevant forskning innenfor et valgt tema og anvende kunnskapen til å besvare en selvvalgt problemstilling gjennom en akademisk skriftlig oppgave
 • anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen FoU-oppgave

Generell kompetanse

Studenten

 • har grundig kunnskap om den valgte religion og kompetanse til å anvende denne kunnskapen i undervisning tilpasset bestemte alderstrinn
 • har grundig kunnskap om forskning innen religion, livssyn og etikk med relevans for KRLE-faget og barn og ungdom generelt
 • kan bruke sin kunnskap og kompetanse til kontinuerlig å utvikle KRLE-faget på best mulig måte for den enkelte elev og med henblikk på bestemte alderstrinn

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGUKR101 og MGUKR201

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres med forelesninger, gruppearbeid og studentaktiviteter. Studentaktivitet i form av individuelle oppgaver og arbeid i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring. Arbeid med obligatoriske læringsaktiviteter er delvis integrert i undervisningen. I arbeidet med FoU-oppgaven arrangeres idemyldringsseminar, oppstartsseminar med fokus på akademisk skriving og midtvegsseminar. Se ellers "Generelle retningslinjer for FoU-oppgaven". Fagspesifikke retningslinjer for FoU-oppgave i KRLE gis ved semesterstart.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • I gruppe skal studentene utvikle en lokal læreplan for KRLE-faget innen et avgrenset område. Det skal legges vekt på estetiske arbeidsformer og digitale verktøy samt vurdering i KRLE-faget. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart.
 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Utdypende retningslinjer blir gitt ved semesterstart.
 • I forbindelse med FoU-oppgaven er det obligatoriske idemyldringsseminar, oppstartsseminar og midtvegsseminar. Utdypende retningslinjer gis ved semesterstart.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

 • Del 1: FoU-oppgave. Vekting 50% av endelig karakter.
 • Del 2: Muntlig eksamen, 30 minutter. Vekting 50% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 1) med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny FoU-oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

 • FoU-oppgaven: Alle hjelpemidler er tillatt.
 • Muntlig eksamen: Ark med disposisjon til presentasjon av selvvalgt religion. Nærmere retningslinjer gis ved semesterstart.

Mer om hjelpemidler