Hopp til innhald

MGUMH201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 emne 2 er et emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10. Det er et profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen.

I Mat og helse 1 emne 2 legges det vekt på pedagogisk og fagdidaktisk arbeid, helsefremmende kosthold bærekraftig matvaner og mat som kulturuttrykk. Gjennom emnet skal studenten lære å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget mat og helse på trinn 5-10 i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om smaksdidaktikk
 • har inngående kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller
 • har kunnskap om vurdering i mat og helse
 • har kunnskap om tilrettelegging av opplæring i mat og helse
 • har inngående kunnskap om matvaregruppene og matens ernæringsinnhold
 • har kjennskap til kostholdsmodeller
 • har kunnskap om mat og måltider fra ulike kulturer

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge for elevaktiv læring
 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevenes forutsetninger og fremmer progresjon i faget
 • kan planlegge og utnytte råvarer og redusere matsvinn i et bærekraftsperspektiv
 • kan bruke faget sitt innhold, arbeidsmåter og teori i undervisningsplanlegging gjennomføring, og vurderingsarbeid på en måte som også tar vare på de fem grunnleggende ferdighetene
 • kan planlegge og redegjøre for hvordan en kan gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering i mat og helse
 • kan planlegge for tverrfaglig arbeid i mat- og helsefaget

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i faget i med grunnlag i kjerneelement, tverrfaglige tema og kompetansemål
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis og bruk av digitale læremidler i mat og helse
 • kan utføre lokalt læreplanarbeid i grunnskolen og bidra til nytenkning og videreutvikling av faget mat og helse
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag- og forskningslitteratur

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGUMH101

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper. Det er 80 % obligatorisk frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidsoppgaver.

Materialkostnader (kr 500) må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/Matvare-tabellen til å vurdere næringsinnholdet i to valgte matretter opp mot nasjonale kostanbefalinger. Besvarelsen skal skrives som en fagtekst (2000 ord). Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studenten skal individuelt eller i gruppe (maks. tre) lage et profesjonsfaglig digitalt undervisningsopplegg ved å planlegge, gjennomføre og vurdere ved hjelp av digitale verktøy. Læringsaktiviteten gjennomføres i praksisperioden.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 3: Studentene skal individuelt skrive to rapporter fra praktiske kjøkkenleksjoner. Rapportene skal vise didaktisk overføringsverdi til opplæring i mat og helse. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra LK20. Nærmere krav fastsettes av faglærer

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske læringsaktiviteter må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 30 minutter. Studenten har 24 timer til forberedelse til den praktiske oppgaven.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler