Hopp til innhald

MHE804 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Mat og helse 1 består av emne 1 Innføring i mat og helse (MHE803) og emne 2 Mat og helse som undervisningsfag (MHE804), hver på 15 studiepoeng.

Faget mat og helse i grunnskolelærerutdanningen er et allmenndannende, praktisk og estetisk profesjonsfag og skal forberede studentene til å undervise i faget i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse i matdannelse, helsefremmende kosthold og hvordan faget kan bidra til livsmestring for eleven og utjevning av sosial ulikhet i helse.

Emne 2 Mat og helse som undervisningsfag (MHE804) fokuserer særlig planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om helsefremmende kosthold, matallergi, merkeordninger for mat, matvareforbedring og smaksdidaktikk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan faget kan bidra til livsmestring og utjevning av sosial ulikhet i helse
 • har kunnskap om de viktigste kostholds- og ernæringsutfordringene blant barn og unge
 • har kunnskap om ulike merkeordninger for mat
 • har kunnskap om allergier og matintoleranser
 • har kunnskap om matens innhold av næringsstoffer
 • har kunnskap om ulike matlagingsteknikker og matlagingsmetoder
 • har kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller
 • har kunnskap om smaksdidaktikk
 • har kunnskap om vurdering i mat og helse

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevers forutsetninger og fremmer progresjon i faget
 • kan vurdere og gi praktiske råd om mat og måltider ut fra nasjonale kostanbefalinger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring med fokus på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring, og grunngi faglige og didaktiske valg
 • kan legge til rette for arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og skapende evne
 • kan legge til rette for de vanligste allergier/intoleranser
 • kan bruke digitale verktøy til å beregne og vurdere matens næringsinnhold
 • kan anvende ulike matlagingsteknikker og matlagingsmetoder

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om akademisk skriving og kildehåndtering
 • har grunnleggende kunnskap om ulike kilder til relevant faglitteratur og kan overføre fagkunnskap til undervisning i mat og helse i grunnskolen
 • kan planlegge og lage mat som er trykk og i tråd med de nasjonale kostholdsanbefalingene som fremmer gode matvalg og matvaner
 • har grunnleggende kunnskap om hva som kan fremme matdannelse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MHE803 (Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse)

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet: Individuelt og gruppearbeid mellom samlingene, demonstrasjon/forevisning for medstudenter, forelesning, selvstudium, praktisk kjøkkenarbeid og veiledning individuelt samt fra medstudenter. Diskusjonsforum og spørreundersøkelser vil bli brukt.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne fremstille seg til eksamen må studentene ha deltatt på tre samlinger a to dager (80 % oppmøtekrav), digital oppfølging på nett (via Canvas), digital test og ha bidratt i de studentaktive læringsaktivitetene.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister.

I emnet er det er tre obligatoriske læringsaktiviteter som er foranket i emnet sitt læringsutbytte.

 1. Matvareforbedring: Studenten skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren til å forbedre en halvfabrikat matrett i tråd med nasjonale kostholdsanbefalinger, samt foreta en praktisk utprøving i en klasse. Det skal skrives en rapport over arbeidet. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 2. Smaksdidaktikk: Studenten skal individuelt velge en matrett eller en råvare som skal ekperimenteres med. Undervisningsopplegget skal gjennomføres med elever, der elevstemmen kommer tydelig frem gjennom smaksuttrykk. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 3. Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere en del av en praktisk leksjon for medstudenter. Nærmere krav fastsettes av faglærer.

Det stilles også krav om at minst en av læringsaktivitetene knyttes til kunnskapsdeling i eget arbeidskollegium.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen. Ved for stort fravær må forsømt studiedeltakelse tas igjen neste gang emnet arrangeres.

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler