Mat og helse 1 | 1.–10. trinn

Vidareutdanning på bachelornivå

Mat og helse 1 er eit vidareutdanningstilbod for lærarar i heile grunnskulen. Her får du ei innføring i faget sin helsefremjande, miljømessige og kulturelle dimensjon.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i ei lærarstilling.

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

  Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

  Meir om søknadsprosessen

  Kvifor studere Mat og helse?

  Du tileignar deg kunnskapar og ferdigheiter som gjer barn og unge i stand til å gjere helsefremjande og førebyggande kosthaldsval, gjer barn og unge i stand til å opptre som ansvarlege forbrukarar på matområdet og gjer dei forståing for den kulturelle betydninga mat og måltid har for enkeltindivid og samfunn.

  Kva lærer du?

  Vidareutdanninga består av to emne på 15 studiepoeng kvar. 

  Emne 1 gjev ei innføring i bærekraftig forbruk, måltid som identitets- og kulturutrykk, styringsdokument, trygg mat, smak og sensorikk.

  Emne 2 fokuserer særleg på planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget. Studentane skal tileigne seg kunnskapar og ferdigheiter om helsefremjande kosthald, matallergi og korleis faget kan bidra til livsmeistring for eleven og utjamning av sosial ulikheit i helse.

  Målgruppe

   Lærarar i grunnskulen som vil undervise i mat og helse. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  • Forelesningar
  • Individuelt arbeid mellom samlingane
  • Gruppearbeid
  • Demonstrasjon/forevisning
  • Muntleg og skriftleg presentasjon
  • Sjøvstudium
  • Utprøving av elektronisk læremiddel mellom samlingane med ei mat- og helseklasse i grunnskulen

  Meir om dei to emna:

  Samlingar

  Haust 2024
  torsdager kl 9 – 17
  fredager kl 8.15 – 15

  • Uke 36: 5. - 6. september

  • Uke 42: 17. - 18. oktober

  • uke 47: 21. - 22. november

   Vår 2025

  • Uke 3: 16. - 17. januar

  • Uke 10: 6. - 7. mars 

  • Uke 17: 24. - 25. april 

  Tilrådd forkunnskap

  Du må vere lærar i grunnskulen.

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart.

  Eksamensform

  • Emne 1: Munnleg eksamen, 20 min
  • Emne 2: Praktisk eksamen, 30 min

  Begge med karakterskala A-F, der F er ikkje bestått.

  Vidareutdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbod

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs