Mat og helse 1 | 1.–10. trinn

Etter- og vidareutdanning

Mat og helse 1 er eit vidareutdanningstilbod for lærarar i heile grunnskulen. Her får du ei innføring i faget sin helsefremjande, miljømessige og kulturelle dimensjon.

Du tileignar deg kunnskapar og ferdigheiter som gjer barn og unge i stand til å gjere helsefremjande og førebyggande kosthaldsval, gjer barn og unge i stand til å opptre som ansvarlege forbrukarar på matområdet og gjer dei forståing for den kulturelle betydninga mat og måltid har for enkeltindivid og samfunn.

Kva lærer du?

Vidareutdanninga består av to emne på 15 studiepoeng kvar. 

  • Emne 1: Mat i et læringsperspektiv
  • Emne 2: Mat i et helseperspektiv

Emne 1 gjev ein innføring i matvaregrupper, tilverking av mat, sensorikk og på mat og måltid si tyding for utjamning av sosial ulikheit i helse.

Emne 2 fokuserer særleg på den helsemessige dimensjon av mat og måltidet. Studentane skal tileigne seg kunnskapar og ferdigheiter som gjer barn og unge i stand til å foreta helsefremjande, berekraftige og førebyggjande kosthaldsval.

Vurderingsformer

Vurdering: emne 1- praktisk muntlig vurdering, emne 2 - skriftlig vurdering. Begge med karakterskala A-F, der F er ikkje bestått.

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».