Hopp til innhald

MIDR404 Danning og læring i idrett og friluftsliv

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet tar opp ulike perspektiv på læring og korleis desse kan nyttast til å forstå og fremme læring innan oppvekst, utdanning, idrett og friluftsliv. Samanhengar mellom teoretisk og praktisk kunnskap, og mellom ulike læringsperspektiv og didaktiske arbeidsmetodar står sentralt i emnet. Vidare vil fokus være mot kva danningsperspektiv som kjem til uttrykk i dagens idrett og friluftsliv. Leiarskap, motivasjon og danning innan valde kontekster vil bli analysert og diskutert.

Stikkord for emnet vil være:

 • Læringsperspektiv og didaktiske arbeidsmetodar
 • Psykologiske teoriar om motivasjon og læring
 • Danningsperspektiv knytt til leiing og læring innan oppvekst, utdanning, idrett og friluftsliv

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte: 

Kunnskapar

Studenten

 • har inngåande kunnskap om ulike perspektiv på læring, danning og didaktiske arbeidsmetodar
 • har inngåande kunnskap om forholdet mellom undervising og læring, og kan på bakgrunn av dette reflektere over bruken av fagdidaktisk kunnskap i konkrete læringssituasjonar som trenar, lærar og vegleder
 • har inngåande kunnskap om motoriske og psykologiske perspektiv på læring av bevegelsar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere og reflektere over relevante læringsperspektiv nytta i forskings- og utviklingsarbeid
 • kan bruke forskingsbasert kunnskap i kommunikasjon om undervisning, læring og danning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke innsikt om læringsprosessar i oppvekst, utdanning, idrett og friluftsliv for å endre åtferd, vanar og praksisfellesskap

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er i stor grad veksling mellom førelesingar og studentaktive læringsformer som seminar, gruppearbeid og individuelt fordjupingsarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • To skriftlege læringsaktiviteter, med omfang på 1500 ord per oppgåve. Læringsaktivitetene er knytt opp til skriftleg kommunikasjon av forskingsbasert kunnskap om undervisning, læring og danning i idrett og friluftsliv.
 • Krav om deltaking på to praktiske seminar med framlegg. Dei meir praktisk retta læringsaktivitetane er knytt opp til utprøving av didaktiske undervisningsformer og leiarskap i relasjon til danning.

Vurderingsform

Individuell skriftleg heimeeksamen, 5 dagar. Studenten vel ein av to definerte oppgåver.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel