Hopp til innhald

MKUF502B Anvendt teater

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Første halvdel av emnet er en introduksjon til praksis og forskning innen anvendt teater både lokalt og internasjonalt. Det innebærer å få kjennskap til og erfaring med forskjellige former og sjangre, som deltakende teater, dramaprosesser med mennesker med demens, fortellerverksted med mennesker med rusavhengighet, teater på ulike samfunnsarena og drama og teater med marginale grupper.

Andre halvdel er et kunstnerisk/kunstpedagogisk praktisk prosjekt med en gruppe på en valgt samfunnsarena (fengsel, eldresenter, kultursenter, sykehus, osv.).

Emnene i drama bygger på grunnutdanning og erfaring i drama og teater. Studiet er forskingsbasert, og krever at du har interesse for og evne til å reflektere både over teori, og egen og andres praksis. Undervisningen kombinerer teori og praksis, og foregår gjennom workshop, forelesninger og seminarer på campus og på digitale plattformer. Det vil være nettøkter enkelte fredager fra kl. 14:15-16:00

I emne MKUF502B anvendt teater skal studenten individuelt eller i par/gruppe planlegge og gjennomføre et praktisk prosjekt som strekker seg over tid på en valgt samfunnsarena (omfang ca. 30 timer).

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike former for anvendt teater, deltakende teater og "community theatre"
 • har inngående kunnskap om anvendt teater som kunstpedagogisk filosofi og felt
 • har inngående kunnskap om problemstillinger og begreper fra teori og praksis i anvendt teater teori
 • har inngående kunnskap om prosjektutvikling, kunstfagdidaktisk tilrettelegging og kunstnerisk formidling gjennom arbeid med en scenisk presentasjon/et scenisk program

Ferdigheter

Studenten

 • kan fremvise spillkompetanse og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kombinere form og innhold i en kunstnerisk/kunstdidaktisk praksis
 • kan interagere og kommunisere performativt med målgrupper på utvalgte samfunnsarenaer
 • kan utarbeide konsept og prosjektplan for eget prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan realisere anvendt teater på ulike samfunnsarenaer
 • kan lede og administrere prosjekter i anvendt teater
 • kan vurdere og ta i bruk forskningsmessige tilnærmingsmåter til sitt emneprosjekt

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha fullført MKUF501B før studenten starter på dette emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil innledningsvis ha felles undervisning i en kombinasjon av workshop, forelesning, seminar, prosjektarbeid, prosjektfremlegg og veiledning. Studenten har praktisk prosjekt på en valgt samfunnsarena med et omfang på ca. 30 timer. Studenten har ansvar for å gjøre avtaler med valgt målgruppe.

Pensum er på ca. 1000 fastlagte sider i tillegg til ca. 200 selvvalgte sider knyttet til eget prosjekt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Muntlig presentasjon i par av en valgt pensumartikkel. Studentene skal analysere og reflektere over tekstens faglige intensjon/problemstilling, argumentasjon og kildegrunnlag. Pararbeid (en som forsvarer og en som er kritisk til artikkelen).
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Skriftlig refleksjon knyttet til samling 1 eller 2.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 3a: Introdusere, presentere og demonstrere deler av prosjektplanen gjennom workshop. 3b: Levere prosjektbeskrivelsen med framdriftsplan for prosjektutvikling og utprøving av performativt materiale. Veiledende omfang: ca. 1500 ord.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av emnet der det er mulig. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest to uker før eksamen.

Det er obligatoriske fremmøte på samlingene og krav om aktiv deltakelse.

Vurderingsform

Praktisk eksamen.

Eksamen skal foregå på en samfunnsarena utenfor studiestedet og utenfor institusjonsteater. Prøveform er en forestilling eller arbeidsdemonstrasjon for/med aktører på den valgte arenaen.

Som del av den praktiske eksamen inngår en samtale mellom studenten og sensorene.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Det foreligger detaljerte retningslinjer og vurderingskriterier for det anvendte teaterprosjektet. Disse blir utdelt ved prosjektets begynnelse.

Utsatt/ny eksamen: Studenten skal gjennomføre eksamen i tråd med retningslinjer for eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler