Hopp til innhald

MKUF502C Kunst- og håndverksdidaktiske arbeidsformer i skole og kulturliv

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I emnet fordyper studentene seg ytterligere i det kunst- og håndverksdidaktiske feltet. I studiet tematiseres det didaktiske, estetiske og kulturelle særpreget ved kunst og håndverk som fag og kulturfelt. Studentene får kunnskap om vitenskapsteoretiske grunnlagsspørsmål, relevante metodespørsmål og aktuell nasjonal og internasjonal forsking samt erfaring med å delta i kunnskapsbyggingen i fagområdet. Gjennom et større selvvalgt skapende og undersøkende prosjekt og teorifordypning knyttet til dette, forbereder studentene seg til kommende masterarbeid.

Følgende studietema blir vektlagt:

 • Didaktiske grunnlagsproblemer, læreplanteori og fagforståelse.
 • Kunstfaglig teori og praksis, kulturteori og estetikk.
 • Strategi og metode for skapende og utøvende arbeid.
 • Teknologi og digitale læringsarenaer i kunst og håndverk.
 • Skapende arbeid og refleksjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap i kunst- og håndverksfaglige tilnærminger til forskning og utviklingsarbeid.
 • har avansert kunnskap om fagdidaktikk i kunst- og håndverksfagene, herunder didaktiske grunnlagsproblem, læreplanteori og fagområdets didaktiske praksiser.
 • har inngående kjennskap til praksiser og uttrykk i et avgrenset område av fagfeltet.
 • har spesialisert kunnskap om kunst- og kunstfagdidaktisk teori knyttet til en utvalgt uttrykksform i samtid eller historie.
 • har inngående kjennskap til kunst som erkjennelsesform, og formidlerens rolle som tilrettelegger for kunstmøter og skapende arbeid.
 • har kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til kunst- og håndverksfeltet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets praksis, historie, tradisjoner, egenart og rolle i samfunnet.
 • kan bruke strategi og metode for skapende og utøvende arbeid med ulike innfallsvinkler til eget skapende arbeid.
 • kan bruke relevante arbeidsmetoder for dokumentasjon, tolking og analyse av skapende prosesser og estetiske uttrykk.
 • kan kartlegge og vurdere hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt, og hvilke som bør stilles innen aktuelle områder for studentens masterarbeid.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister i korresponderende fagmiljø og med andre, for eksempel i media.
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innen og på tvers av faglige kontekster.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet. Arbeidsformene i emnet veksler mellom gruppearbeid, forelesinger, litteraturstudier, praktisk arbeid, veiledning, studentframlegg og bruk av nettbaserte ressurser.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Inntil 2 presentasjoner av teori som fremføres i samling eller nettmøter
 • Inntil 3 presentasjoner av progresjon i eget arbeid med eksamensoppgavene
 • Gjennomføre obligatorisk deltaking under samlingene

Obligatoriske læringsaktiviteter blir nærmere presisert ved semesterstart.

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innen gitt frist før eksamen.

Vurderingsform

Mappevurdering.

Eksamen består av tematisk forbundne skriftlige og praktiske mappeelement som vurderes som helhet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ikke bestått kan det leveres forbedret versjon av mappen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Mer om hjelpemidler