Hopp til innhald

MKUF502D Musikkdidaktiske og kunstfaglege forskingsformer

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

I emnet skal studentane arbeide vidare med musikkpedagogisk, musikkdidaktisk og kunstnarisk tematikk. Arbeidet i emnet skal gi studentane ei brei base som grunnlag for vidare arbeid i masterstudiet gjennom fokus på forskings- og utviklingsarbeid, teoretisk kunnskap og praktisk, utøvande verksemd. Sentralt i emnet står førebuing til skriftleg heimeeksamen og arbeid med å skape eit praktisk prosjekt der studentane blir utfordra til å reflektere over eigen utøvande verksemd med utgangspunkt i relevant litteratur knytt til relasjonell estetikk, kunstfaglege forskingsformer og kreativitetsteori.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om problemområde i det musikkpedagogiske og fagdidaktiske forskingsfeltet
 • har inngåande kunnskap om musikkpedagogisk praksis i skule og fritidsmusikkliv
 • har inngåande kunnskap om ulike sider ved vitskapleg, kunstnarisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knytt til musikkfaget
 • har inngåande kunnskap om kunstfaglege forskingsformer og kunstnarisk arbeid i skule og fritidsmusikkliv, praktisk og teoretisk
 • har inngåande kunnskap om kunstnariske produksjonsprosessar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke relevante arbeidsmetodar for innsamling og generering av datamateriale og innan musikkopplæring og kunstnarisk produksjon
 • kan analysere, drøfte og kritisk vurdere musikkpedagogisk, musikkdidaktisk og kunstnarleg forskingsarbeid og forskingslitteratur
 • kan planlegge, gjennomføre og samarbeide om kreative kunstnariske utviklingsprosessar og reflektere kritisk rundt eige skapande arbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet
 • kan meistre fagområdet sine uttrykksformer

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MKUF501D: Musikkfaglig profesjonsutvikling

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil vera samlingsbasert og nettstøtta. Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom gruppearbeid, forelesingar, litteraturstudiar, praktisk arbeid, rettleiing, studentframlegg og bruk av nettbaserte ressursar.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av oppgåver som førebuing til samlingar og framlegging av arbeid på samlingar og nettmøter
 • Aktiv deltaking på obligatorisk undervisning og øvingar i samband med praktisk prosjekt
 • Obligatorisk kollokviearbeid mellom mastersamlingane. Arbeidet skal dokumenterast med logg eller referat

Obligatoriske læringsaktivitetar blir nærare presisert ved semesterstart.

Vurderingsform

 • Individuell heimeeksamen (40 %)
 • Praktisk eksamen (60 %)

Praktisk eksamen blir gjennomført i gruppe. Studentane skal i tillegg levere individuell forskingsbasert refleksjonstekst. Studenten får individuell karakter basert på praktisk arbeid og refleksjonstekst.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Begge delane må vere bestått for å få karakter i emnet. Ved ikkje bestått på ein av delane, kan den delen takast opp att åleine.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel