Hopp til innhald

MKUF503 Estetikk og kreativitet

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

I emnet skal studentane arbeide med ulike tilnærmingar til kreativitet og estetikk knytt til kunstfaga. Gjennom praktisk arbeid, teoretisk fordjuping, tekstproduksjon og andre arbeidsmåtar vil studentane få erfaring med og innblikk i kreativitetspedagogikk og estetiske teoriar og praksis med særleg vekt på  formidlingsarbeid.  

Deler av arbeidet vil bli sentrert rundt eit fleirfagleg praktisk prosjekt som saman med resten av innhaldet i emnet skal danne grunnlag for studentane sine refleksjonar knytt til estetiske og kreative læreprosessar og deira eigenart, bruksområde og relevans innan studieretningsfaga.  

Emnet vil byggje på aktuelle faglege og fagdidaktiske problemstillingar, nyare forsking og utviklingsarbeid.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskap  

Studenten

 • har inngåande kunnskap om kreativitetspedagogikk og kan reflektere over kreative prosessar og bruk av digitale verktøy innanfor dette feltet 
 • har inngåande kunnskap om kulturhistoriske og samtidsaktuelle estetiske teoriar samt estetiske uttrykksformer, omgrep og praksis 
 • har inngåande kunnskap om korleis estetisk teoriar og kreativitetsteoriar kan opplyse og relaterast til didaktisk arbeid og formidlingsarbeid i kunstfaga 
 • har inngåande kunnskap om relasjonelle og deltakarbaserte kunstfaglege prosessar  

Ferdigheiter 

Studenten

 • kan utforme og systematisk analysere estetiske og kreative læreprosessar med utgangspunkt i eige studieretningsfag og i fleirfagleg samarbeid med representantar frå ulike kunstdisiplinar 
 • kan nytte og vurdere kreative fenomen som til dømes improvisasjon og arbeide kvalifisert og aktivt med idèutvikling som kreativ ferdigheit på ein sjølvstendig måte 
 • kan planlegge, skape og gjennomføre fleirfagleg estetisk prosjekt  
 • kan drøfte og reflektere kritisk over aktuelle problemstillingar knytt til estetiske og kreative praksisar

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan nytte kunnskapar og ferdigheiter knytt til estetiske og kreative læreprosessar på nye områder og integrere desse i det vidare arbeidet i studiet  
 • kan bruke fleirfaglege arbeidsmåtar og digitale verktøy i kreative gruppeprosessar  
 • kan bruke kunnskapar og ferdigheiter om estetikk og kreativitetspedagogikk som utgangspunkt for nytenking og innovasjon 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MKUF501A og MKUF502A

eller

MKUF501B og MKUF502B

eller

MKUF501C og MKUF502C

eller

MKUF501D og MKUF502D

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil vere samlingsbasert og nettstøtta. Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk verkstad, forelesingar, prosjektarbeid i gruppe, rettleiing, studentframlegg og sjølvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktiviteter må vere godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Eit skriftleg arbeid med fokus på estetiske teoriar og kreativitetspedagogikk (individuelt eller i par)
 • Gjennomføring av oppgåver som førebuing til samlingar og framlegging av arbeid på samlingar og i nettmøter 
 • Aktiv deltaking på obligatorisk undervisning og øvingar i gruppe i samband med praktisk prosjekt 

Dersom ein obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikkje godkjent, skal det bli gitt skriftleg melding om dette. Studentar som ikkje får godkjent ein eller fleire læringsaktivitetar får tilbod om å rette opp feil og manglar (1 gong) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærar. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldande semester og innan gitte frister, men seinast tre veker før eksamensperioden starter.

Nærare retningsliner for læringsaktivitetane blir gitt ved semesterstart.

Vurderingsform

Praktisk eksamen.  

Karakterskala: Bestått/Ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel