Hopp til innhald

MSI510 Klinisk infeksjonssykepleie og smittevern, generell del

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Feltene infeksjonssykepleie og smittevern er brede og har mange spesialfelt. Stadig nye metoder for behandling og teknologiske nyvinninger krever spesialisering på ulike nivå i helsetjenesten. I løpet av emnet tilegner studentene seg spesialisert innsikt i smittevern og i sykepleie og behandling til pasienter med infeksjonssykdommer. Fokus på forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og overvåking av disse er sentrale tema i emnet. Emnet vektlegger hvordan infeksjoner oppstår og behandles, forutsetninger for smittespredning, infeksjonsforebygging, infeksjonsovervåking og sykepleie til infeksjonspasienter. Pasienter med infeksjonssykdommer omfatter akutt syke, kritisk syke og kronisk syke. Studenten skal tilegne seg kunnskap om fysiologiske prosesser og sykdomstilstander innen infeksjonsmedisin og tilegne seg forståelse for hvordan det er å få og å leve med akutte eller kroniske sykdomstilstander. Emnet omhandler også hvilken rolle og funksjon infeksjonssykepleiere har på medisinske og kirurgiske sengeposter, poliklinikker og smittevernenheter.

Naturvitenskaplige områder:

 • Anatomi og fysiologi
 • Mikrobiologi
 • Infeksjonssykdommer, epidemiologi, etiologi, immunologi og diagnostikk
 • Behandlingsmetoder ved infeksjonssykdommer
 • Komplikasjoner relatert til sykdom og behandling
 • Sepsis og bruk av validert verktøy for observasjon, skåring og respons
 • Prognose ved ulike sykdomstilstander
 • Farmakologi, legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering

Infeksjonssykepleie og smittevern:

 • Sykepleie til ulike pasientgrupper med infeksjonssykdommer
 • Sykepleie ut fra ulike symptombilder
 • Sykepleie ved akutte og kroniske infeksjonssykdommer
 • Sykepleie i relasjon til medisinsk og kirurgisk behandling
 • Helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak
 • Undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter, deres pårørende og helsepersonell
 • Å leve med sykdom i ulike alders- og utviklingstrinn
 • Sykepleierrollen i tverrfaglig samarbeid
 • Basale smitteforebyggende tiltak
 • Helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • Pandemier
 • Rådgiving om smittevern i helsetjenesten

Læringsutbytte

En student med fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har inngående kunnskap om basale smitteforebyggende tiltak i og utenfor institusjon, sykdomsfremkallende mikroorganismer, helsetjenesteassosierte infeksjoner, årsaker og epidemiologi
 • har avansert kunnskap om resistente mikroorganismer, hvordan utbrudd av disse håndteres i sykehus, i primærhelsetjenesten og i samfunnet
 • har inngående kjennskap til lover, forskrifter, veiledere og handlingsplaner som er styrende for virksomheten innen smittevern
 • har inngående kunnskap om overvåking av spesifikke infeksjonssykdommer og resistente bakterier
 • har avansert kunnskap om hvilken rolle sykepleier har innen antibiotikastyring
 • har inngående kunnskap om de vanligste infeksjonssykdommer, herunder patologi, epidemiologi, diagnostikk, behandling og prognose
 • har inngående kunnskap om farmakologi, legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, inklusive bivirkninger og legemiddelinteraksjoner
 • har avansert kunnskap om pasienters, brukeres og pårørendes vanlige reaksjoner og behov ved sykdom
 • har inngående kjennskap til ulike samarbeidsmodeller i helsetjenesten, for samhandling mellom primær - og spesialisthelsetjenesten og prosesser på tvers i organisasjoner

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan bruke kunnskap om infeksjonssykdommer i møte med pasienter i alle deler av livsløpet
 • kan bruke relevante verktøy for å kartlegge og vurdere helsetilstanden til pasienter med infeksjonssykdommer
 • kan gjennomføre rådgiving og undervisning om relevante kunnskapsbaserte infeksjonsforebyggende tiltak generelt og helsetjenesteassosierte infeksjoner spesielt.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til systemer innen smittevern, inkludert tiltak innen antibiotikastyring
 • kan gjennomføre systematisk klinisk undersøkelse av pasienter med infeksjonssykdommer og gjøre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak, inkludert vurdering av potensiell smitterisiko ut ifra aktuelle mikrobiologiske agens
 • kan analysere og forholde seg kritisk til pasienters legemiddelbehandling og eventuelt foreslå endringer
 • kan bruke kunnskap til å identifisere og vurdere tegn på endring i pasientens helsetilstand
 • kan bruke kunnskap til å gjøre selvstendige vurderinger og beslutninger om relevante sykepleietiltak
 • kan gjennomføre isoleringstiltak der dette er relevant og ivareta isolerte pasienter og deres pårørende for å fremme helse og mestring
 • kan analysere og vurdere sammensatte pasientsituasjoner og foreslå oppfølgingstiltak i samarbeid med andre faggrupper
 • kan bruke kunnskap om veiledningsstrategier ved pasientinformasjon på en selvstendig måte

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter som kreves som spesialsykepleier innen klinisk infeksjonssykepleie og smittevern, og bidra med sin kompetanse i tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere for å oppnå best mulig helsetilbud til pasienten
 • kan anvende anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise pasienter med infeksjonssykdommer og deres pårørende
 • kan anvende ervervet spesialkompetanse til å undervise og veilede studenter og kollegaer for å øke deres kompetanse innen sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer og smittevern

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom forelesninger, ferdighetstrening, simulering, seminarer, gruppearbeid, nettbaserte arbeidsformer og selvstudium.

I forkant av ferdighetstrening på SimArena skal den enkelte student tilegne seg kunnskap om inspeksjon av pasienten.

I forkant av simulering deltar studenter i gruppearbeid der hver gruppe utarbeider en simuleringsmal for å lede simulering.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Individuelt studiemålsetningsnotat. Omfang 600 ord.
 2. 80 % tilstedeværelse i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning (ferdighetstrening og simulering på SimArena).

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i ett semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Eksamen

Skriftlig 5 timers skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått (karakteren F) må studenten gå opp til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • INFS100 - Klinisk infeksjonsjukepleie og smittevern, generell del - Reduksjon: 15 studiepoeng