Hopp til innhald

NABP2005 Praksis II

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er basert på 8 uker om bord i et fartøy. I løpet av denne tiden er studenten mønstret som student, men får godkjent tiden om bord som sertifikatgivende fartstid for søknad om dekksoffisersertifikat.

Om bord vil studenten i stor grad jobbe i et internasjonalt miljø. På noen fartøy kan studenten jobbe sammen med en eller flere nordmenn, mens på andre fartøy vil studenten være eneste nordmann om bord. Dette avhenger av hvilke fartøy rederiene har til disposisjon for praksisplasser. Det betyr at studenten må kommunisere på engelsk, som på svært mange skip er arbeidsspråket. Studenten må forholde seg til og samhandle med kollegaer med ulik nasjonalitet og kulturell bakgrunn, og må være bevisste på hvordan man kommuniserer og oppfører seg. I noen tilfeller vil fartøyet stort sett befinne seg i norsk farvann, men flere av fartøyene vil oppholde seg i internasjonalt farvann og anløpe havner i andre land.

Praksis II er det andre av fire praksisemner i studieprogrammet, og praksisperioden rettes i hovedsak inn mot navigasjonsrelaterte problemstillinger. I tillegg vil praksisperioden handle om familiarisering med skipstekniske problemstillinger. Dette knyttes sammen med perspektivene fra emner gjennomført så langt i studiet, og legger grunnlag for videre arbeid med påfølgende emner.

Emnet består av følgende deler:

Sikkerhetskurs: For studenter som ikke har gyldig kursbevis for STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk iht STCW tabell A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1 gjennomføres kurs i forkant av utreise.

Oppstart: Tilnærming til faget. Praksisperioden forberedes i første del av vårsemesteret, slik at studentene er klar for avreise i siste del av 4. semester.

Praksisperiode: Praksisperioden blir gjennomført om bord i utvalgt fartøy. Utreisedato og hjemreisedato kan variere fra student til student, men alle studentene har 8 uker om bord på fartøyet. Studenten følges opp av opplæringsansvarlig om bord på fartøyet og faglig og administrativ kontaktperson ved HVL. Arbeidsomfanget om bord er 12 t mandag til fredag og 8 t lørdag og søndag, totalt 76 timers arbeidsuke. Studenten følger vaktsystemet som benyttes om bord. I tillegg til relevante arbeidsoppgaver tildelt av skipets besetning jobber studenten med Webcadet om bord.

Avslutning: Praksisemnet avsluttes med en samling, hvor studentene deler sine erfaringer, refleksjoner og perspektiver med sine medstudenter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskap om navigasjon
 • Har bred kunnskap om karakteristika ved forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer

Ferdigheter

Studenten

 • kan bestemme skipets posisjon vha ulike teknikker som for eksempel terrestrisk navigasjon, astronomisk navigasjon og bestikkoppgjør
 • Kan bruke navigasjonskart og publikasjoner
 • Kan påvise feil ved magnetisk kompass og gyrokompass vha astronomiske og terrestriske midler
 • Kan bruke og tolke informasjon fra meteorologiske instrumenter om bord
 • Kan anvende tilgjengelig meteorologisk og navigasjonsrelatert informasjon på ulike problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Kan opprettholde en sikker brovakt
 • Kan reagere i nødssituasjoner og treffe korrekte tiltak
 • Kan sende og motta informasjon gjennom optisk telegrafering
 • Kan manøvrere skipet
 • Kan forebygge, begrense og slokke branner om bord
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Kompetanse

Studenten

 • Har oppnådd kompetansemålene 1.2, 1.4, 1.5, 1.8 og 1.9, samt kompetansekriteriene 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12 og 1.1.13 i Webcadet
 • Kan sette de praktiske erfaringene fra praksisperioden i sammenheng med teori gjennomgått på studiet
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver alene og sammen med andre i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kan organisere og lede eget arbeid
 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til navigasjon og sikkerhet
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Kan formidle synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet både skriftlig og muntlig

Krav til forkunnskaper

Fullført og bestått NABP1004 Praksis I, NAB1026 Navigasjon I og NAB1027 Navigasjon II

Gyldig helseerklæring uten begrensninger iht FOR-2014-06-05-805 Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger

Gyldig pass

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Praksisemnet gjennomføres i hovedsak om bord i skip.

Undervisnings- og læringsformene er basert på studentaktivitet, og studenten har et stort ansvar for å tilegne seg nødvendig kompetanse.

I all hovedsak inneholder emnet deltakelse på forberedelsesøkter til praksis, praktisk arbeid, e-læring, selvstudium og deltakelse på samling i etterkant av praksisoppholdet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne reise ut i praksis:

- Gjennomført og bestått kurs i STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

- 100 % deltagelse på forberedelsesøkter til praksis

Følgende arbeidskrav skal gjennomføres i praksisperioden:

- Gjennomført kompetansemålene 1.2, 1.4, 1.5, 1.8 og 1.9 komplett med alle kompetansekriterier i Webcadet.

- Gjennomført kompetansekriteriene 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12 og 1.1.13 i Webcadet.

Vurderingsform

Praksis vurderes til bestått / ikke bestått etter en avsluttende vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. For å bestå praksis må studenten ha nådd læringsutbyttene og oppfylt kravet til deltakelse.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB3039 - Integrert praksis - Reduksjon: 2 studiepoeng