Nautikk med integrert praksis

4-årig yrkesutdanning

Drøymer du om å jobbe til sjøs? Nå har du ei unik moglegheit til å ta ei komplett nautikkutdanning som gjer at du kan gå ut i jobb som styrmann med sertifikat etter fullført utdanning. Denne utdanninga er den einaste i Noreg i dag som gir deg både teorien og praksisen du treng for å løyse sertifikat (D3) og kunne jobbe som styrmann til sjøs.

Bachelor i nautikk med integrert praksis er unik og den første utdanninga i sitt slag i Noreg. Tidlegare måtte du skaffe deg praksis sjølv i etterkant av studiet, men nå er praksis teke inn i studiet og gir deg alt du treng for å løyse dekksoffisersertifikat. Du vil derfor kunne gå direkte ut i jobb som styrmann etter fullført utdanning, utan å måtte gå vegen om kadettstilling.

Nautikkutdanninga på campus Haugesund er ei praksisnær leiarutdanning som er solid forankra i eit av dei sterkaste maritime miljøa i Noreg. Vi har eit tett samarbeid med den lokale næringa, og våre ferdigutdanna studentar er attraktive for jobb både hos samarbeidspartnarane våre og i andre reiarlag.

Som student vil du dra ut i praksis til sjøs kvart studieår – lengda på praksisperiodane vil variere. For å sikre alle studentane praksisplass samarbeider vi med reiarlaga Color Line AS, DOF Management AS, Eidesvik AS, Knutsen OAS Shipping, Simon Møkster Shipping, Odfjell SE, Rødne, Solstad Shipping AS, Sølvtrans og Østensjø Rederi.

Du lærer å:

  • planlegge og gjennomføre ein seglas i ulike farvatn, og bruke ulike instrument og system knytt til dette
  • administrere og leie mannskapet om bord
  • utføre oppgåver om bord på ein trygg måte for mannskapet, skipet og omgjevnadane
  • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
  • planlegge og vurdere risiko

Korleis er undervisninga?

Du skal være godt rusta for yrkeslivet som møter deg etter studietida. Derfor er vi oppteken av at du får innblikk i arbeidslivet gjennom heile utdanninga. Dette skjer mellom anna gjennom praksisperiodar, simulatortrening, gjesteforelesarar frå næringa og bedriftsbesøk.

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, praksis, praktiske øvingar, oppgåveløysing, gruppearbeid, presentasjonar, diskusjonar, bedriftsbesøk og sjølvstudium. Praksisperiodane er sentrale i studiet og bind saman teori og yrkesliv. Ein annan viktig del av utdanninga er simulatorøvingar. Vi har eit toppmoderne simulatorsenter ved campus Haugesund der du kan omsetje teori til praksis og samstundes bli kjend med utstyret du skal bruke i jobben om bord.

Når du er i praksis, vil det være vere dekksoffiserar om bord som har opplæringsansvaret. På skulen har du forelesarar med god kjennskap til bransjen, og fleire seglar framleis som dekksoffiserar. Slik sikrar vi at dei teoretiske perspektiva står i samanheng med verkelegheita også i den delen av utdanninga som går føre seg på studiestaden.

I nokre emne er undervisningsspråket engelsk, og i praksis kan du segle på skip som har engelsk som arbeidsspråk. Dette gir deg eit godt språkleg grunnlag for framtidig jobb i ein internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange samanhengar.

Praksis

Praksis er obligatorisk i studiet og dekker dei formelle krava til fartstid i den praktiske delen av utdanninga. Samla sett utgjer praksisperiodane 60 studiepoeng. Praksisperiodane har ulik lengd (frå 4 til 8 veker) og er fordelte over dei fire åra utdanninga varer.

Når du er i praksis, skal du jobbe med oppgåver i Webcadet, som er eit digitalt opplæringssystem for kadettar, godkjend av Sjøfartsdirektoratet. Oppgåvene blir vurdert av ein assessor om bord i skipet der du har praksis. Dette er i tråd med krava frå Sjøfartsdirektoratet, og assessor har nødvendig opplæring og godkjenning frå Sjøfartsdirektoratet.

Det faglege innhaldet i praksisperiodane er saman med læringsutbyttet definert i emneskildringane for dei fire praksisemna. Praksisperiodane har følgande hovudtema:

Praksis I – familiarisering (tilvenning), roller om bord og eigen rolle no og framover, navigasjon

Praksis II – navigasjon, skipsteknikk og leiing

Praksis III – skipsteknikk, leiing, navigasjon

Praksis IV – leiing, avslutning alle tema

Den enkelte praksisperioden vil stå i samanheng med emna du har i forkant av praksisperioden og emna du har rett etter praksisperioden.

Vil du studere meir?

Du blir kvalifisert for å søke opptak til relevante masterstudium i inn- og utland. Eksempel kan vere:

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet.