Hopp til innhald

PHDH904 Helsefremming og mestring

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I emnet presenteres sentrale perspektiver innen helsefremming som salutogenese, myndiggjøring (empowerment), og health literacy (helsefremmende kompetanse) og hvordan helsefremmende kompetanse kan fremmes ved å støtte personer til å ta i bruk egne kunnskaper og ferdigheter om hva som fremmer deres helse og mestring. I emnet rettes fokus mot å identifisere ressurser og handlingsrom i gitte situasjoner eller sammenhenger, og mot bevisstgjøring og bruk av disse for å fremme helse og mestring. Likeverdighet, like muligheter og sosial ansvarlighet kobles til ulike tilnærminger og forskningsspørsmål. Ulike forskningsmetodiske tilnærminger for å øke kunnskapen innen helsefremming og mestring blir kritisk drøftet.

Læringsutbytte

En ph.d.-kandidat med fullført emne skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Kandidaten...

 • er i kunnskapsfronten når det gjelder ulike helsefremmende teorier og begreper, og har forståelse for helse som et tverrvitenskapelig kunnskapsområde
 • er i kunnskapsfronten når det gjelder ulike mestringsteorier
 • kan vurdere hensiktsmessighet og anvendelse av ulike metoder innen forskning knyttet til fagområdet helsefremming og mestring
 • har avansert kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer personsentrerte og aktive læringsprosesser knyttet til helse
 • har omfattende kunnskap om områder og faktorer som kan fremme mestring og helse i ulike sammenhenger

Ferdigheter: Kandidaten...

 • er i stand til å problematisere eksisterende teori og praksis i helsefremming og mestring, og identifiserer kunnskapshull
 • har integrert kunnskap og forståelse på ontologisk og epistemologisk nivå for hvordan helsefremming kan være hovedfokus i forskning
 • kan formulere problemstillinger for og planlegger forskning relatert til helsefremming og mestring
 • kan håndtere komplekse kunnskapsspørsmål og utfordrer og videreutvikler etablert kunnskap og praksis innen helsefremming og mestring

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • kan identifisere ulikhet i helse og viser etisk bevissthet og sosial ansvarlighet når det gjelder tilnærminger til helsefremming og mestring
 • kan identifisere og analysere viktige og relevante forskningsetiske problemstillinger med fokus på helsefremming og mestring
 • kan ta initiativ til tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter og kvalitetssikringsarbeid knyttet til helsefremming og mestring
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper som fagfeller, studenter og allmennheten

Krav til forkunnskaper

Mastergrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende i relevante fagområder

Antall deltagere: Det tas forbehold om minst 5 og maksimalt 20 deltagere i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Digitale møter med forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og presentasjoner i plenum.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Oppgave Individuell skriftlig oppgave i henhold til læringsutbytte-beskrivelsen i emnet med et omfang av maksimalt 3500 ord.

Vurderingsuttrykk Bestått / ikke bestått

Ny eksamen Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av oppgaven leveres til ny sensur en gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillat.

Mer om hjelpemidler