Hopp til innhald

PHDH908 Intervensjonsstudier

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet gir kandidatene en nyansert innsikt i ulike sider ved planlegging, gjennomføring og anvendelse av intervensjonsstudier. Det teoretiske og metodiske grunnlaget for de ulike fasene av en klinisk studie, planlegging og utvikling, gjennomføring, evaluering og implementering belyses med bakgrunn i Medical Research Councils (MRC) rammeverk for komplekse intervensjoner. Emnet vektlegger forsøksmetodologi, etiske forhold, kvalitetssikring og resultatvurdering.

Læringsutbytte

En ph.d.-kandidat med fullført emne skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Kandidaten...

 • har omfattende kunnskap om design av komplekse intervensjoner (modellerings- og design fasen, pilot/feasabilitystudier, evalueringsdesign og implementering)
 • har omfattende kunnskap om ulike typer design av intervensjonsstudier
 • har omfattende kunnskap i å vurdere valg av endepunkt og utvalgsstørrelse
 • har omfattende kunnskap om vurdering av resultater fra intervensjonsstudier
 • har kunnskap om monitorering av intervensjonsstudier

Ferdigheter: Kandidaten...

 • er i stand til å problematisere eksisterende teori og praksis og identifisere kunnskapshull innen helsetjenesten
 • kan vurdere litteratur og bruke systematiske oversikter og kunnskapsbaserte anbefalinger for å designe intervensjonsstudier
 • kan utforme problemstillinger basert på tilgjengelig kunnskap fra forskning, erfaringskunnskap, identifiserte behov og problem hos pasienter
 • kan utforme en protokoll for en intervensjonsstudie
 • kan problematisere randomisering, stratifisering, blinding, bias
 • kan aktuelt lovverk, regelverket for å registrere kliniske studier og kan utarbeide søknad til aktuelle instanser (REK, Sikt)
 • kan vurdere utfall av en intervensjonsstudie (statistisk versus klinisk signifikans)

Generell kompetanse: Kandidaten...

 • er i kunnskapsfronten når det gjelder å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere effekt av intervensjon i kliniske studier i tråd med gjeldende regelverk
 • kan identifisere og analysere relevante forskningsetiske problemstillinger i planlegging, gjennomføring og evaluering av intervensjonsstudier
 • kan ta initiativ til og legger til rette for brukerinvolvering i alle faser av prosessen
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper
 • kan vurdere behovet for og ta initiativ til innovasjonsarbeid

Krav til forkunnskaper

Mastergrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende i relevante fagområder

Antall deltagere: Det tas forbehold om minst 5 og maksimalt 20 deltagere i emnet. Fortrinnsvis bør antall stipendiater som deltar utgjøre 50% eller mer av totalt antall deltagere.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av synkrone og asynkrone forelesninger og web-seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Oppgave

Individuell skriftlig oppgave i henhold til læringsutbyttebeskrivelsen i emnet, med et omfang av maksimalt 3500 ord.

Vurderingsuttrykk Bestått / ikke bestått

Ny eksamen Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av oppgaven leveres til ny sensur en gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler