Hopp til innhald

RAD230 Medisinsk bildebehandling, kunstig intelligens og innovasjon i radiografi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Utdanningen har medisinsk bildebehandling som faglig profil der kunnskap om biologiske basalfag, bildebehandlingsmetoder, bildeanalyser og visualisering av medisinske bilder står sentralt. Sentralt i emnet er tema knyttet til hvordan avansert bildebehandling og kunstig intelligens kan komme pasienten til nytte. Kunstig intelligens og innovasjon innen medisinsk bildebehandling står også sentralt.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har bred kunnskap om hvordan normale og patofysiologiske prosesser kan visualiseres ved hjelp av ulike metoder for bildebehandling
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for bildebaserte biomarkører
 • har bred kunnskap om prinsipper og metoder for bildebehandling, og bildebehandlingens betydning for bildekvalitet og diagnostisk bruk
 • har kunnskap om prinsipper for kunstig intelligens (KI) anvendt innen medisinsk bildefremstilling og bildebehandling

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan beherske ulike bildebehandlingsmetoder for å visualisere vanlig forekommende patologi
 • kan vise til nytteverdi og utfordringer ved bruk av kunstig intelligens innen bildediagnostikk og behandling
 • kan beherske ulike bildebehandlingsteknikker og vurdere sammenhengen mellom disse, bruksområder og bildekvalitet

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan vurdere bildebehandlingsmetoder innen radiografi som grunnlag for sikker diagnostikk
 • har innsikt i og kan bidra til kunnskapsutvikling innen fagområdet medisinsk avbildning og bildebehandling
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser for å bidra til en bærekraftig og ansvarlig utvikling innen radiografi

Krav til forkunnskaper

Bestått første studieår.

Anbefalte forkunnskaper

RAD200, RAD210, RADP2, RAD220 og RADP3

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, muliggjøre praktisk utprøving av teoretiske prinsipper og ferdigheter, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff. Arbeid i grupper vil stå i fokus i emnet. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, forelesninger, selvstudier, seminar og laboratorieøvelser på SimArena. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og laboratorieøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Tilstedeværelse 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

2. Fremlegg på seminar i grupper, 15 minutters varighet. Digital presentasjonsform, 2 forsøk

Læringsaktiviteten er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Studenten blir hørt i tema knyttet til læringsutbyttene. Studenten kan også bli prøvd i ferdigheter. Varighet inntil 30 minutter.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA112 - Bildedanning, apparatlære og bildebehandling innan konvensjonell røntgen og computertomografi - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • BRA201 - Radiografisk biletframstilling og bildebehandling - teknologiske aspekt - Reduksjon: 1 studiepoeng
 • BRA211 - Radiografisk biletframstilling og behandling - metodiske prinsipp og kliniske bruksområder - Reduksjon: 2 studiepoeng