Hopp til innhald

RADP3 Klinisk praksis - Kunnskapsbasert praksis (KBP) og teknologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Ekstern praksis består av 5 uker i spesialisthelsetjenesten innen fagområdene stråleterapi, nukleærmedisin/PET, intervensjon, mammografi samt konvensjonell røntgen, CT og MR.

Emnet vektlegger kunnskapsbasert fremgangsmåte som grunnlag for praktisk utøvelse av radiografifaget. I emnet jobber studenten med et individuelt arbeid hvor trinnene i KBP brukes for å belyse et tema innen optimalisering.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om spesielt legemidler anvendt ved bildediagnostiske undersøkelser og behandling, samt bivirkninger
 • har kunnskap om kliniske symptomer og sykdomstegn ved ulike relevante medisinske tilstander
 • har bred kunnskap innenfor fysikk, apparatlære, bildedannelse, opptaksteknikker og sikkerhet knyttet til konvensjonell røntgen, CT og MR

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan under veiledning anvende faglig kunnskap innen fysikk og apparatlære til å vurdere og optimalisere en bildediagnostisk undersøkelse
 • kan under veiledning vurdere risiko for uønskede hendelser for pasient, pårørende og ansatte
 • kan anvende faglig kunnskap til å identifisere og reflektere over etiske problemsstillinger i sin tjenesteutøvelse
 • kan reflektere over pasientens informasjonsbehov knyttet til medisinsk strålebruk og henvise til kunnskap om medisinsk stråling
 • kan vurdere berettigelse og anvende strålevernprinsipper for å optimalisere bruk av ioniserende eller ikke-ioniserende stråling
 • kan registrere og ved behov justere teknisk og diagnostisk bildekvalitet
 • kan observere pasientens kliniske tilstand og tilpasse bildediagnostiske undersøkelser til den enkelte pasient

Generell kompetanser:
Studenten…

 • kan jobbe kunnskapsbasert, samt systematisk under veiledning vurdere kvaliteten av arbeid som grunnlag for sikker diagnostikk og behandling
 • kjenner til fysikk, apparatlære, bildedannelse og opptaksteknikker knyttet til områder som ultralyd, nukleærmedisin/PET, intervensjon, mammografi
 • kan formidle legemiddelinformasjon om bruk og bivirkninger ved bruk av kontrastmidler og andre aktuelle medikamenter
 • kan formidle sentralt fagstoff og veilede pasient og pårørende

Krav til forkunnskaper

Bestått første semester og praksisemne RADP1 og RADP2.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene RAD200 og RAD210

Undervisnings- og læringsformer

Ekstern praksis:

 • 5 dager pr. uke (to studiedager avtales med veileder)
 • I praksisstudiene veiledes studenten av radiograf på bildediagnostiske avdelinger
 • Studenten har rett til jevnlig veiledning og tilbakemelding
 • Studenten følges opp av praksislærer

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Det gjennomføres vurderingssamtaler i midten og i slutten av hver praksisdel. Student, praksisveileder og kontaktlærer deltar i midtsamtalen. Student og praksisveileder deltar i sluttsamtalen. Kontaktlærer deltar på sluttsamtalen ved behov og avtales i god tid.

Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjema. Praksisveiledere innstiller til bestått/ikke bestått. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Avsluttende vurdering baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. Vurderingen vil inkludere muntlig fremlegg (ca. 10 minutter) av individuelt arbeid knyttet til KBP for lærere og medstudenter etter fullført praksis. Det arrangeres ny vurdering dersom fremlegg blir vurdert til ikke bestått, totalt to forsøk.

Fravær utover 10% medfører at praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis
Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRP203 - 4. klinisk praksis i radiologisk og stråleterapeutisk avdeling - Reduksjon: 6 studiepoeng