Hopp til innhald

RE6-2007 Event Management 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Events og MICEE-segmentet er en viktig del av reiselivsnæringen og kunnskap om utvikling og ledelse av ulike typar events er nyttig. Å kunne utnytte lokale ressurser i produktutvikling på destinasjonen og tilby noe unikt vil være et viktig konkurransefortrinn i dagens marked.

Dette emnet er praktisk orientert og skal gi kunnskap om de ulike typene events som gjerne blir referert til i reiselivsnæringa, dvs. møter, kurs, konferanse, kongresser, incentiv-reiser, utstilling og messer og arrangement generelt.

Ved å ta del i utvikling og planlegging av et arrangement skal studenten lære seg praktisk gjennomføring av arrangement.

Sentrale tema i emnet er:

- Grunnleggende forståelse om kurs, konferanse, kongresser, incentiv-reiser, utstilling og messer og arrangement

- Kjennetegn ved ulike events

- Trender i markedet

- Attraksjonskraft til et event

- Organisering og ledelse

- Tema, opplevelsesverdi og konsept

- Frivillige og ledelse av frivillige

- Sponsorer

- Markedsføring, PR og media

- Eierskap og styring

- Økonomi

- Ringvirkninger

- Events i strategisk destinasjonsutvikling

- Evaluering

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om begrep og teorier knytt til:

- ha kunnskap om begrepet MICEE (meetings, incentives, conferences, events, exhibitions) og definere innholdet i møter, kongress og konferanse, arrangement, utstilling/messer og incentiv-reiser og hva som kjennetegner disse

- ha kunnskap om markedet for MICEE både i et globalt og nasjonalt perspektiv

- ha kunnskap om møter og arrangement si historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

- ha kunnskap om hvordan en planlegger og utvikler events

Ferdigheter:

Ved fullført emne kan kandidaten anvende ulike faglige perspektiv og teoretiske tilnærminger for å:

- kunne planlegge og utvikle et event fra ide til evaluering

Generell kompetanse:

Ved fullført emne kan kandidaten:

- kandidaten kan finne, bruke og vise til relevant informasjon og fagstoff om events og framstille det slik at det løser en problemstilling

- lære sammenhengen mellom bærekraftig reiseliv og events

- reflektere over rollen til arrangement i et destinasjonsperspektiv

- reflektere over rollen til arrangement i et bedriftsperspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

RE6-1000 Reiselivskunnskap

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppeoppgaver og praktisk arbeid med eget seminar på campus med meir

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil 3 arbeidskrav.

Ett av arbeidskravene er å planlegge og gjennomføre et event på campus med inntil 20-30 timer med praktisk arbeid per student.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-4 stk), tre dager, 100%.

Karakter: A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler