Hopp til innhald

RE6-2013 Introduksjon til praksis i reiselivsnæringa

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Re6-2013 Introduksjon til praksis i reiselivsnæringa

Introduksjon til praksis i reiselivsnæringen skal forberede studenten på praksis senere i studiet og arbeidslivet. Emnet tar for seg ulike case og det er praktisk rettet med simuleringer, observasjoner og feltarbeid. Målet med emnet er å gjøre studenten trygg til han/hun skal hospitere ute i næringslivet og rustet med ulike verktøy til å takle ulike situasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal

 • Tileigne seg kunnskap om forsksnings- og utviklingsarbeid innen drift av overnatting, servering, transport og attraksjoner/aktivitetsbedrifter.
 • Tileigne seg kunnskap om hvordan håndtere uforutsatte hendelser og krisesituasjoner i arbeidslivet.
 • Tileigne seg kunnskap om historia, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet til ulike bransjer i reiselivsnæringa.
 • Tileigne seg kunnskap om ulike servicegarantier i ulike bransjer.
 • Tileigne seg kunnskap om bruk av teknologi og innovasjon i reiselivet og dermed forståelse for hvordan dette påverker de ulike bransjene.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innen drift av de ulike bransjene.

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • Sette opp læringsmål for å gjennomføre Re6-2006 praksis i reiselivet.
 • Kunne løse relevant case fra reiselivsnæringa, både individuelt og i gruppe
 • Finne, vurdere og vise til fagstoff som tar opp problemstillinger og løsninger for de ulike delene av reiselivsnæringa, som t.d. overnatting, transport, servering og attraksjoner.
 • Gjennomføre generelle og relevante tiltak innan HMS.
 • Finne relevante verktøy for å brukei drift av reiselivsbedrifter.

Generell kompetanse:

Studenten har:

 • Innsikt i hva som er forventet i en arbeidssituasjon i de ulike delene av reiselivsproduktet.
 • Evne til å stille faglige spørsmål som kan utvikle studenten selv, medstudenter , lærerer og interessenter fra arbeidslivet.
 • Innsikt i potensielle fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til utvikling, drift og ledelse av ansvarlig reiseliv.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Re6-1000 Reiselivskunnskap

Re6-1005 Service & vertskap

Re6-2010 Tematiserte opplevelser & storytelling

Undervisnings- og læringsformer

Klasserom, observasjon og arbeid med og i bedrift, gjesteforelesningr med mer

Obligatorisk læringsaktivitet

1-3 praktiske oppgaver/case

Vurderingsform

Individuell munnleg eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler