Hopp til innhald

REAL102 Matematikk realfagkurs

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære, likninger og ulikheter
 • Trigonometri og vinkelmål
 • Geometri
 • Linjære-, potens-, eksponensial-, logaritmiske- og trigonometriske funksjoner
 • Kontinuitet og grenseverdier
 • Derivasjon
 • Integrasjon (analytisk og numerisk)
 • Vektorer
 • Tallfølger og rekker
 • Programmering og algoritmer

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene for forkurset og realfagskurset er formulert i tråd med fastsatt Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
 • Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene geometri, algebra og funksjoner.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.
 • Kandidaten kan gjøre rede for algoritmebegrepet og har kjennskap til programmering i matematikk.

Ferdigheter

 • Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
 • Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra og funksjoner.
 • Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
 • Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.
 • Kandidaten kan bruke programmering til å utføre enkle numeriske beregninger.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
 • Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer som for eksempel forelesninger, regneøvinger og studentaktiv undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske arbeidskrav må være levert innen oppgitte frister. Tre av fire må være godkjent for å gi adgang til å avlegge eksamen.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell ny eksamen (kontinuasjonseksamen) i august.

Etter dette må obligatoriske innleveringer gjennomføres på nytt.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjente formelsamlinger i matematikk og fysikk. Godkjent enkel kalkulator.

 • Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)
 • Eksempler på godkjente formelsamlinger: Gyldendals tabeller og formler i fysikk - Fysikk 1, Fysikk 2, Forkurs ingeniørutdanning, Aktiv formelsamling i matematikk for videregående skole, Fagbokforlaget

Mer om hjelpemidler