Hopp til innhald

SIK105 Grunnleggende brannteknikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Faget skal gi en innføring i branners forløp, samfunnsmessige konsekvenser av en brann, og en innføring i grunnleggende varmetransport.

Læringsutbytte

En student som har fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten…

 • har grunnleggende kunnskap om brann som fysisk fenomen, forbrenning og flammer, varmeoverføringsmekanismene, antennelse, røykproduksjon og brann som samfunnsproblem.
 • kjenner til tema som branndeteksjon, brannslukking, røykkontroll, samt aktiv og passivt brannvern.

Ferdigheter

Studenten …

 • kan beregne og vurdere varmetransport via konduksjon, konveksjon og stråling.
 • kan beregne og vurdere varmetransport i sammensatte konstruksjoner.
 • kan sette opp en forbrenningslikning for hydrokarboner og hydrogen.
 • kan bruke den ideelle gassloven.
 • kan beregne og vurdere damptrykk til gasser fra væsker.
 • kan beregne og vurdere energiproduksjon
 • kan beregne og vurderebrennbarhetsgrensene til gasser.
 • kan beregne og vurdere adiabatisk flammetemperatur og kunne anvende denne.

Kompetanse

Studenten…

 • har kompetanse til å gjennomføre beregninger og presentere faglig stoff, både skriftlig og muntlig.
 • kan reflektere over eget arbeid i et team.
 • kan identifisere løsninger på problemstillinger innenfor fagområdet, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvens av løsningene.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT110 Matematikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratorieøvelser og innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Innlevering av utkast for prosjektoppgave

Læringsaktivitetene må levert og godkjent til fastsatt frister, for at studenten skal få gå levere mappeeksamen.

Vurderingsform

Del 1: mappevurdering, teller 50% på endelig karakter.

Mappevurderingen består av to innleveringsoppgaver og en prosjektoppgave.

Del 2: Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 50% på endelig karakter

Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler