Hopp til innhald

SYKH320P Praksisstudie, Sjukepleie ved komplekse og samansette pasienttilstandar og sjukdomsbilete i kommunehelsetenesta

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet er eit rettleia praksisstudie som omfattar personsentrert sjukepleie til menneske med komplekse og samansette pasienttilstandar og sjukdomsbilete i den kommunale helse- og omsorgstenesta, med særskilt fokus på pasientar og pårørande i heimesjukepleietenesta.

Studenten nyttar sjukepleieprosessen i si utøving av sjukepleie med særskilt fokus på behandling, rehabilitering og lindring i samhandling med pasient, pårørande og anna helsepersonell.

Det vert lagt vekt på tverrfagleg samarbeid, teknologi og helse, pasienttryggleik og brukarmedverknad og fagleg leiing.

Emnet har i tillegg fokus på følgande tema:

 • Dokumentasjon og journalsystem
 • Gjeldande myndigheitskrav
 • Legemiddelhandtering og -rekning

Emnet sitt arbeidsomfang er rekna til 405 timar. Av desse timane er 270 timar knytt til direkte pasientretta arbeid. Dei resterande timane er knytt til obligatoriske læringsaktivitetar og sjølvstudium.

Det er krav om 90% deltaking i praksis.

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha oppnådd følgande læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse.»

Kunnskap:

Studenten…

 • har kunnskap om teknologi og digitale løysingar

Ferdigheiter:

Studenten…

 • kan nytte fagleg kunnskap om helse og sjukdom ved komplekse og samansette pasienttilstandar og sjukdomsbilete for å systematisk observere, vurdere, avgjere, sette i verk og dokumentere hensiktsmessige sjukepleietiltak, samt evaluere effekten av desse og justere ved behov
 • kan nytte fagleg kunnskap for å initiere og bidra til tverrfagleg, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling, for å sikre eit koordinert, heilskapleg og samanhengande behandlingsløp på tvers av verksemder og nivå
 • kan nytte relasjons-, kommunikasjons- og rettleiingskompetanse i møte med brukarar, pasientar og pårørande
 • kan nytte kunnskap om utgreiing, behandling og oppfølging for å understøtte pasienten sitt avgjerdsgrunnlag
 • kan reflektere over og handtere faglege, etiske og juridiske problemstillingar i tråd med gjeldande lover og retningslinjer, samt justere eigen praksis i si tenesteutøving
 • kan finne og vurdere risikofaktorar knytt til individ, system og miljø, samt dokumentere, og systematisk følge opp dette og sette i verk relevante tiltak
 • kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i utøving av sjukepleie
 • kan beherske relevant medisinsk teknisk utstyr i kommunehelsetenesta

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan leie og prioritere oppgåver i sjukepleietenesta
 • har innsikt i kvalitetsindikatorar og standard terminologi i dokumentasjon av sjukepleie
 • har innsikt i korleis pasientar sin språklege og kulturelle bakgrunn utfordrar ivaretaking av kvalitet og pasienttryggleik, samt kunnskap om bruk av tolk
 • har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løysingar på individ- og systemnivå i helsetenesta
 • kan planlegge og gjennomføre sjukepleie til menneske med samansette og komplekse pasienttilstandar og sjukdomsbilete og gjennomføre sjukepleie til menneske i palliativ fase
 • kan planlegge og gjennomføre forsvarleg legemiddelhandtering, medrekna legemiddelrekning, og kvalitetssikrar den enkelte pasient sin legemiddelbruk
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasientar og pårørande basert på respekt, medbestemming og integritet
 • kan planlegge og gjennomføre målretta samarbeidsprosessar med pasientar/brukarar, pårørande og andre tenesteutøvarar, og kan førebygge og løyse konfliktar
 • kan planlegge og gjennomføre tiltak som sikrar trygg overføring av pasientar mellom ulike einingar og nivå i helsetenesta
 • kan planlegge og gjennomføre tenesteutvikling i samarbeid med pasientar og pårørande
 • kan formidle fagleg kunnskap og relevant resultat frå forskings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillingar både skriftleg og munnleg, og kan grunngje val i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan formidle synspunkt og dele erfaringar med andre innanfor fagområdet både skriftleg og munnleg, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Krav til forkunnskapar

SYK100, SYK130, SYK120P, SYK140, SYK200, SYK220P, SYK230P

Tilrådde forkunnskapar

SYK110, SYK250, SYK300

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesing
 • Arbeid i grupper
 • Digitale ressurser
 • Formidling frå studentar
 • Ferdigheitstrening
 • Simulering
 • Rettleiing
 • Medstudentrespons
 • Eigenvurdering
 • Oppgåveløysing
 • Skriftleg arbeid
 • Sjølvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjent før kandidaten kan starte i direkte pasientretta arbeid:

1: Obligatorisk deltaking i undervisning som er knytt til praksisførebuing, ferdigheitstrening og simulering. Krav om 90 % deltaking.

2: Obligatorisk deltaking i gruppearbeid/simulering som omhandlar legemiddelhandtering og-rekning. Vurdert til godkjent/ ikkje godkjent.

Følgande obligatoriske læringsaktivitet må vere godkjent før kandidaten framstiller seg til sluttvurdering i praksis:

3: Delta i tverrprofesjonelt samarbeid og skrive eit refleksjonsnotat om det profesjonelle samarbeidet.

Ved fråvær frå obligatoriske læringsaktivitetar gjeld dei same reglane som for gyldig fråvær i praksis, jf. forskrift om studium og eksamen ved HVL.»

Vurderingsform

Praksisstudie vurderast til bestått/ikkje bestått etter ei avsluttande vurdering av kandidaten sin prestasjon i praksisperioden. For å bestå praksis må kandidaten ha nådd læringsutbytta og oppfylt kravet til 90% deltaking i praksis.

Ny praksis

Dersom praksis vert vurdert til ikkje bestått vil ny praksisperiode gjennomførast saman med neste kull.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel