Hopp til innhald

TST213 Tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, del 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette er del 1 av Tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Studentene vil i dette emnet få en innføring i teori som omhandler kombinert sansetap samt ulike tolkemetoder og teknikker som benyttes: Ledsaging, beskrivelse og synstolking, tolking i begrenset synsfelt, taktil tegnspråktolking og haptisk kommunikasjon.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å kunne tolke for døvblinde:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om hva døvblindhet er og hvordan et kombinert sansetap påvirker menneskers hverdag.
 • har grunnleggende kunnskap om de ulike tolkemetoder og teknikker som brukes når det tolkes for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet.
 • har kjennskap til strategier for å forberede seg til et tolkeoppdrag

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter i de ulike tolkemetodene som brukes ved tolking for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet.
 • har grunnleggende ferdigheter i systemet for signaler og teknikker ved ledsaging, beskrivelse og synstolking
 • kan tilpasse formidlingen til de riktige persepsjonskanalene

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende kompetanse i vurdering av etiske utfordringer ulike tolkesituasjoner kan by på og å utvise faglig skjønn
 • har grunnleggende kompetanse i å kunne samarbeide med andre tolker og inngå i relasjoner med både primærbrukere og andre profesjonsutøvere på en profesjonell måte
 • kan reflektere over egne valg i tolkeutførelsen
 • kan forholde seg selvstendig til de utfordringer som gis

Krav til forkunnskaper

TST111, TST112, TST113 eller tilsvarende (60 sp) må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

TST-2 må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet har klasseromsundervisning, veiledning, praktiske øvelser, gruppeaktiviteter og selvstudium. Samhandling med lærere og medstudenter er et viktig virkemiddel, og aktiv tilstedeværelse i undervisningen er derfor en forutsetning. Emnet krever medvirkning og stor egeninnsats av studentene.

Studenter med tegnspråklig førstespråkskompetanse og studenter med norsk som førstespråkskompetanse vil få differensierte praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede i undervisningen, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • Presentasjon av et tema innenfor emnet på 10 minutter
 • Levere inn et videoopptak på 5-10 minutter av en situasjon der studenten selv ledsager, beskriver (inklusiv bruk av haptisk) og tolker en praktisk øvelse.
 • Leverer inn et individuelt skriftlig notat på 400-450 ord der det reflekteres over videoopptaket.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det blitt gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av semesteret der det er mulig. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Eksamen er en oppgave på 2000 ord pluss/minus 10 %, eller en tegnspråklig tekst (ca. 10 min).

Studenten vil på forhånd bli gjort kjent med retningslinjer og vurderingskriterier for eksamensoppgaven.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Det er mulig å levere forbedret versjon av oppgaven i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler