Hopp til innhald

TST214 Skrivetolking

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene utvikle kunnskaper og ferdigheter i skrivetolking. Emnet fokuserer på tolkens rolle og kapasitet, som blant annet utgjøres av generell tolkekompetanse, bevisst bruk av autokorrekturer og innarbeidede tolkestrategier, skrivehastighet, språkkompetanse, tema-/fagkunnskap, og oversikt over interne og eksterne og faktorer i tolkesituasjonen.

Læringsutbytte

I løpet av studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å opptre som profesjonell skrivetolk.

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan skrivetolking fungerer i ulike situasjoner
 • har kjennskap til teknisk utstyr som benyttes ved skrivetolking

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike tolkestrategier (trekke ut mening, stoppeteknikker, og reparasjonsteknikker)
 • kan vurdere krav til teknisk utstyr i ulike sammenhenger
 • kan lage og bruke autokorrekturer
 • kan produsere en ekvivalent måltekst
 • kan arbeide som og med medtolk ​i to-tolksystem

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere rundt og forholde seg selvstendig til utfordringer i tolkesituasjonen
 • kan samarbeid med primærdeltakere
 • har kompetanse i å samarbeide med andre tolker før, under og etter skrivetolkoppdrag samt å gi og ta imot kollegaveiledning

Studenter med tegnspråklig førstespråkkompetanse skal lære å tolke fra tegnspråk til norsk skriftspråk.

Studenter med norskspråklig førstekompetanse skal lære å tolke fra norsk talespråk til norsk skriftspråk.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er nødvendig å skrive fort med en teknikk tilsvarende touchmetoden, og studentene bør ha minimum 300-350 anslag i minuttet før emnet starter.

Undervisnings- og læringsformer

Organisering og arbeidsformer er klasseromsundervisning, veiledning, praktiske øvelser, gruppearbeid og selvstudium. Emnet vil kreve stor egeninnsats av studentene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede i undervisningen, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter og lærere.
 • Individuell forprøve i skrivetolking. På forprøven må studenten vise evne til forberedelse, kompetanse i bruk av autokorrektur og en skrivehastighet rundt 300 anslag per minutt (inkludert mellomrom).
 • Obligatoriske innleveringer i løpet av emnet
  • Fire individuelle refleksjonsnotat basert på øvelser

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) i løpet av emnet der det er mulig. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest to uker før eksamen. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell praktisk eksamen.

Den består av forberedelse ut ifra det materialet som blir gjort tilgjengelig minimum to dager før eksamen, og skrivetolking av en kildetekst på 10-15 minutter. Studenter med tegnspråklig førstespråkkompetanse skrivetolker fra norsk tegnspråk til norsk skriftspråk. Studenter med norskspråklig førstespråkkompetanse skrivetolker fra norsk talespråk til norsk skriftspråk. Det er kun den tolkede teksten som vurderes.

Det blir forventet at studenten kan forberede seg, bruke autokorrektur og produsere en ekvivalent måltekst ut fra en kildetekst som krever over 400 anslag i minuttet (inkludert mellomrom).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Studenten vil på forhånd bli gjort kjent med retningslinjer for eksamen, inkludert vurderingskriterier.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler