Hopp til innhald

TST312 Tegn som støtte til munnavlesning (TSS)

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene kvalifisere seg for å utøve tolking med metoden Tegn som støtte for munnavlesning (TSS).

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte som er nødvendig for å opptre som profesjonell tolk:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om kommunikasjonsmetoden Tegn som støtte til munnavlesning (TSS)
 • kjenner til hvor og hvordan TSS benyttes
 • har kunnskap om hvilke elementer fra norsk tegnspråk som kan benyttes når det tolkes til TSS
 • kjenner til hvordan tolken forbereder seg til et oppdrag

Ferdigheter

Studenten

 • kan tolke med metoden TSS
 • kan artikulerer tydelig (tegn, ordbilder og har tydelig setningsstruktur)
 • kan trekke inn elementer fra norsk tegnspråk der det er hensiktsmessig
 • har gode ferdigheter i å bokstavere ved bruk av det norske håndalfabet
 • kan innhente informasjon/ha dialog om hvordan TSS som metode skal brukes i de respektive tolkeoppdragene

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gi og ta imot kollegaveiledning
 • kan selvstendig vurdere etiske utfordringer ulike tolkesituasjoner kan by på, og utvise faglig skjønn
 • kan samarbeide med andre tolker og inngå i relasjoner med både tolkebrukere og andre profesjonsutøvere på en profesjonell måte

Krav til forkunnskaper

Eksamen i TST211 og TST212 skal være bestått for å kunne bestå obligatoriske læringsaktiviteter og fremstille seg til eksamen i emnet.

7 uker tolkepraksis må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning, veiledning, praktiske øvelser, gruppeaktiviteter og selvstudium. Studiet krever medvirkning og stor egeninnsats av studentene. Undervisningen vil bli gitt enten på norsk og/eller norsk tegnspråk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Krav om å være til stede i undervisningen, som har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere.
 • En innlevering av videofil der studenten tolker med metoden TSS.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 20 minutter.

Eksamen i emnet gjennomføres som et fiktivt tolkeoppdrag. Det kan være i form av tolking av en monolog (for eksempel: et foredrag) eller av en dialog, mellom to eller flere deltakere eller for et (tenkt) publikum. Det kan også være tolking av lyd/videofil.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler

Mer om hjelpemidler