Hopp til innhald

U5NOR13 Norsk for utenlandske studenter. Begynnerkurs

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Norsk begynnerkurs for utenlandske studenter er rettet mot utenlandske studenter som studerer ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, i tre måneder eller mer. Det er plass til maks 21 studenter på kurset. Det forutsettes ingen forkunnskaper i norsk. Studentene må være tilstrekkelig engelskkyndige til at engelsk kan brukes som hjelpespråk.

Kurset tar sikte på oppøving av kommunikative ferdigheter i norsk, hovedsakelig lytte og tale. Den kommunikative treningen vil dreie seg om hverdagslige situasjoner/språkhandlinger.

Kurset tilbys to ganger i året med oppstart i august og januar. Kurset avsluttes med en muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har kunnskap om de viktigste trekkene ved norsk lydstruktur og uttale
  • har kunnskap om grunnleggende regler for norsk språkstruktur.

Ferdigheter

Studenten

  • kan forstå norsk tale i enkle kommunikasjonssituasjoner (reseptive ferdigheter)
  • kan gjøre seg forstått på norsk i enkle kommunikasjonssituasjoner (produktive ferdigheter)
  • kan delta i og føre enkle samtaler på norsk (kommunikative ferdigheter)
  • kan forstå og gjøre seg nytte av enkel skriftlig informasjon på norsk (reseptive ferdigheter)

Generell kompetanse

Studenten

  • kan bruke norsk som kommunikasjonsspråk i enkle kommunikasjonssituasjoner.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil foregå som en blanding av instruksjoner/forklaringer fra lærer og kommunikative aktiviteter, både student-lærer og student-student. Arbeidsspråket vil være norsk, men engelsk vil være «hjelpespråk» i den lærerstyrte undervisningen. Det forutsettes at studentene arbeider med oppgaver fra gang til gang.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Muntlig eksamen der de kommunikative ferdighetene blir prøvd, 20 minutter.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Studenter som ikke består eksamen, får en (1) ny mulighet til å framstille seg til eksamen samme semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler