Hopp til innhald

UTE802 Profesjonsfellesskapet for praktisk og estetisk virksomhet i skolen

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studiet Uteundervisning for utforskertrang har et praktisk og estetisk fagovergripende fokus og er rettet spesifikt mot deler av innholdet i de fagspesifikke læreplanene i fagene kroppsøving, naturfag og norsk i grunnskolen. Kroppsøving - innenfor uteaktiviteter og naturferdsel og deltaking og samspill i bevegelsesaktiviteter, Naturfag - innenfor naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, og Norsk - innenfor tekst- og kulturkunnskap og muntlig kommunikasjon. Studiet vil ha relevans for valgfagene på ungdomstrinnet, og i arbeid med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema. Studentene vil få øvelse i å planlegge, gjennomføre og evaluere didaktiske praksiser hvor utøvende, kreativ og praktisk virksomhet står sentralt. Det legges særlig vekt på å undervise ute i lokalsamfunn, nærmiljø, byrom og i varierte natur- og kulturlandskap. Studiet vektlegger lærerarbeid og undervisning i fagene med elever på 1.-10. trinn. Uteundervisning for utforskertrang gir en innføring i temaer relatert til tverrfaglig undervisning, delt i to emner; UTE801 Didaktiske praksiser ute for skaperglede, engasjement og utforskertrang og UTE802 Profesjonsfellesskapet for praktisk og estetisk virksomhet i skole.

I emnet Profesjonsfellesskapet for praktisk og estetisk virksomhet i skolen vektlegges samarbeid og refleksjon på tvers av fag, og hvordan lærere kan arbeide med å videreutvikle undervisningspraksis i profesjonsfellesskapet på egen arbeidsplass. Erfaringsutveksling og utprøving av utradisjonelle og innovative tverrfaglige didaktiske opplegg blir sentralt. Ved å arbeide i et profesjonsfellesskap med tett dialog mellom deltakere og undervisere vil tilbudet bli praksisrelevant, forskningsbasert, og få høy faglig kvalitet.

UTE802 Profesjonsfellesskapet for praktisk og estetisk virksomhet i skolen bygger på emnet UTE801 Didaktiske praksiser ute for skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om lærerprofesjonen og profesjonsutvikling, relatert til tverrfaglig uteundervisning og til praktisk og estetisk virksomhet i skolen
 • har kunnskap om tverrfaglig uteundervisning i kroppsøving, norsk og naturfag, med vekt på tilpasset undervisning og inkluderende praksiser, inspirert av ulike kulturer
 • har kunnskap om vurdering og hvordan vurdering kan benyttes som redskap for utforskende læring og elevenes danning, der elevene får være medvirkende
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling som grunnlag for en økokritisk tenkning i tverrfaglig uteundervisning
 • har kunnskap om didaktiske teorier om utforskende undervisning, og undervisningspraksiser i fagene, der det sanselige vektlegges

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide forskningsbasert i et profesjonsfellesskap for å planlegge didaktiske praksiser som foregår ute på varierte arenaer og til ulike årstider
 • kan utvikle uteundervisning som legger vekt på utforsking gjennom alle sanser
 • kan legge til rette for og vurdere utfordrende bevegelsesaktiviteter, innenfor trygge rammer
 • kan arbeide med bærekraftig utvikling i uteundervisning, og vurdere hvordan didaktiske valg støtter elevenes utfoldelse som økoborgere
 • kan bruke fagspråk og forskning, reflektere kritisk omkring det praktiske og estetiske, samt bidra til å løfte frem didaktiske problemstillinger relevant for uteundervisning for utforskertrang (1-10. trinn)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide i et profesjonsfellesskap og bidra til nytenkning og utvikling av tverrfaglig uteundervisning for fremtiden
 • kan arbeide forskningsbasert, bidra i fagdebatter og kan drøfte det praktiske og estetiske som fagovergripende tema, med perspektiv fra ulike kulturer, for elevenes læring og utvikling som økoborgere
 • kan arbeide med profesjonsutvikling relatert til tverrfaglig uteundervisning
 • kan planlegge, gjennomføre, lede og evaluere varierte prosjekter som strekker seg over tid, i ulike profesjonsfelleskap, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

UTE801 Didaktiske praksiser ute for skaperglede, engasjement og utforskertrang

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er bygget opp rundt tre obligatoriske samlinger på to dager med støttende nettundervisning og studiegrupper. Studiet legger vekt på studentaktive arbeidsformer og arbeidet vil foregå i grupper og individuelt. Samlingene vil i stor grad foregå utendørs og inkludere formidlingsøkter, studentpresentasjoner, dialoger, utprøvinger og utforsking/forskende tilnærming. Det vil bli organisert veiledningsgrupper basert på trinnet deltakerne arbeider på. Studentene oppfordres til å veilede hverandre og arbeide i kollokvier.

Canvas vil bli benyttet som læringsplattform.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne fremstille seg til eksamen må studentene ha deltatt på tre samlinger (80 % oppmøtekrav) og digital oppfølging på nett (via Canvas), og ha bidratt i de studentaktive læringsaktivitetene.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister.

I emnet er det er to obligatoriske læringsaktiviteter (OL) som er foranket i emnet sitt læringsutbytte.

 • I OL1 skal studentene skrive en kort fagtekst om profesjonsutvikling, relatert til uteundervisning for utforskertrang.
 • OL2 er et gruppearbeid der studentene skal utarbeide, gjennomføre og reflektere over et didaktisk opplegg i profesjonsfellesskapet knyttet til utforskende undervisning på egen skole. Arbeidet resulterer i en muntlig presentasjon i grupper og et individuelt refleksjonsnotat.

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler