To barn er ute i naturen med et forstørrelsesglass

Uteundervisning for utforskertrang | 1.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning

Er du opptatt av hvordan kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn fremmer dine elevers evne til kritisk tenkning og bidrar til at de tar bevisste valg i hverdagen? I dette studiet har vi som mål at du skal utvikle egne ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og evaluere uteundevisning med spesifikk vekt på utforskende arbeidsmåter.

Hvorfor studere uteundervisning for utforskertrang?

Uteundervisning for utforskertrang handler om hvordan elever og lærere sammen kan arbeide med utradisjonelle og nyskapende didaktiske tilnærminger med variert faglig innhold ute. Dette åpner for en kritisk forståelse av hvordan elevenes natursyn formes gjennom kulturelle uttrykk og didaktiske praksiser.

På studiet vektlegges naturferdsel, opplevelser og faglig kunnskap, og hvordan du som lærer kan hente inspirasjon fra lek, skjønnlitteratur, og digitale medier. Gjennom naturfaglig, kroppslig og annen sanselig utforskning vil samspillet mellom natur og individ løftes fram. Det estetiske vil eksemplifiseres med bruk av kroppen i bevegelsesaktivitet, barn og unges møter med natur og naturfaglig kunnskap, samt møter med naturfremstillinger i litteratur og dataspill.

I dette studiet kombineres didaktiske opplegg for uteundervisning med det å tilrettelegge for barns nysgjerrighet, engasjement og utforskertrang.

Hvordan er studiet bygget opp?

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng:

Hva lærer du?

I UTE801 får du øvelse i å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning med vekt på natur og naturopplevelser ute, og i å reflektere over hvordan kulturelle uttrykk og didaktiske praksiser former og påvirker elevers natursyn. Du får også kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn og hvordan det kan fremme elevenes evne til kritisk tenkning og bidra til at de tar bevisste valg i hverdagen.

I UTE802 vektlegges samarbeid og refleksjon på tvers av fag, med vekt på hvordan lærere kan arbeide med å videreutvikle praksiser for uteundervisning i profesjonsfellesskapet på egen arbeidsplass. Nyskapende tverrfaglige didaktiske opplegg blir sentralt. Gjennom samarbeid, og i dialog mellom deltakere og undervisere, vil vi vektlegge praksisrelevans.

Undervisningen på studiet skal være forskningsbasert.

Målgruppe

Dette er et studietilbud som er relevant for lærere i alle fag, men tilbudet er i størst grad tilrettelagt for deg som underviser i norsk, naturfag, og/eller kroppsøving. Det er også relevant for deg som underviser i valgfag på ungdomstrinnet, som for eksempel fagene Ideer og praktisk forskning og Friluftsliv.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Studiet er organisert som en kombinasjon av selvstudium, nettbasert arbeid og tre samlinger i hvert emne. Samlingene varer i to dager og er lagt til studiested Bergen. Du får tilgang til læringsportalen Canvas før studiestart med mer informasjon

Undervisningen på samlingene vil i all hovedsak finne sted ute, i variert natur- og kulturlandskap, i nærmiljø, byrom og lokalsamfunn. Undervisningen vektlegger et profesjonsfellesskap hvor vi sammen åpner innholdet i undervisningen og reflekterer omkring varierte undervisningsformer. Den praktiske erfaringen din blir trukket inn i emnet, og det er et mål at studiet skal tilføre skolen du underviser på, oppdatert faglig og didaktisk kompetanse. 

Samlinger

Samlingsdatoer for UTE801  høst 2023

 • Uke 37 - 11.-12.september 
 • Uke 42 – 16.-17.oktober
 • Uke 47 – 20.-21.november 
   

Samlingsdatoer for UTE802  vår 2024

 • Uke 3 – 15.-16.januar 
 • Uke 7 – 12.-13.februar
 • Uke 16 – 15.-16.april

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Vurderingsform

UTE801: Muntlig gruppeeksamen. Digital, ca. 40 min.  
UTE802: Hjemmeeksamen (5 dager)

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt
 • Personlig utvikling
 • Muligheter for nettverksbygging
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

Andre interessante studietilbud

To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

Se oversikt over alle våre etter- og videreutdanningstilbud