Barn og praksisstudent i klatrestativ.

Veilederutdanning

Etter- og vidareutdanning

Om du er lærer i barnehage eller skole og ønsker nye utfordringer i jobben, kan veilederutdanning være noe for deg. Dette studiet er knyttet til ordningene Kompetanse for kvalitet og Videreutdanning for barnehagelærere tidligere kalt Kompetanse for fremtidens barnehage (Udir) og kvalifiserer deg til både å veilede studenter og nyutdannede lærere i skole og barnehage. 

Mange lærere i skolen og barnehagen opplever at veiledning blir stadig mer relevant for ulike oppgaver i hverdagen. Studiet tar derfor sikte på å gi innsikt og forståelse for hvordan veiledning kan bidra til personlig vekst og kollektive utviklingsprosesser i skole og barnehage. I lærerutdanningen har praksislæreren en veldig viktig rolle for studentene, mens den nyutdannede læreren har behov for god og kvalifisert veiledning den første tiden i yrket.  Studiet kvalifiserer deg både til å være praksislærer for lærerstudenter og videre for å kunne være mentor for nyutdannede lærere.  Studiet har en tydelig praktisk forankring og tar utgangspunkt i deltakernes egne veiledningsoppgaver og erfaringer i skole og barnehage.

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet er på masternivå og innebærer at studenten gjennomfører 2 emner på 15 studiepoeng med eksamen i hvert emne:

 1. semester (høst):

Profesjonsrettet veilederutdanning i barnehage og skole, grunnemne.

Det første semesteret vektlegger vi grunnleggende veilederkompetanse. Din rolle som veileder er gjerne satt sammen av ulike erfaringer og forutsetninger, så her legger vi vekt på å bygge innsikt i individuell veiledning i teori og praksis som leder til en veilederpraksis tilpasset dine behov. Videre i grunnemnet vektlegger vi rollen som praksislærer for studenter i praksis.

Eksamen i desember 2023.

 1. semester (vår):

Her kan studentene velge mellom to fordypningsemner med utgangspunkt i egne interesser og veilederpraksis i tillegg til noen fellesemner for begge fordypningene.

Noen felles tema dette semesteret er veiledning som kollektive læreprosesser (gruppeveiledning), profesjon og profesjonell utvikling i yrket og veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

I tillegg kan du altså da velge:

Enten:

 1. Profesjonskvalifisering: Veiledning av studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole

Dette emnet et rettet mot deg som har som hovedmål og interesse for å veilede studenter og nyutdannede lærere og som ønsker å fordype deg i emnet profesjons kvalifisering.

 Eller:

 1. Profesjonsveiledning: Prosessveiledning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole

Hvis du har mer en generell interesse for utvikling og læreprosesser i profesjonsfellesskapet barnehagen, skolen eller videregående opplæring, så kan dette emnet være noe for deg.

Eksamen for valgemner er i juni 2024.

Merk at studiet er på 30 studiepoeng og at 15 studiepoeng ikke er tilstrekkelig for å jobbe som kvalifiserte veiledere etter nasjonale krav.

For lærere: Dersom du har bestått en grunnmodul i profesjonsrettet veilederutdanning på 15 studiepoeng ved HVL eller andre universitet/høyskoler og ønsker å gjennomføre de 15 resterende studiepoeng søker du på en av de to modulene som går andre semester (om våren). Modulen du allerede har bestått vil danne grunnlag for å søke innpass.  

For barnehagelærere: Du må søke om 30 studiepoeng selv om du har bestått en grunnmodul i veiledning tidligere. Du kan søke om fritak for en modul etter at du har fått tilbud om plass.

Prak​tisk informasjon 

Udervisningsform

Studiet er nett-, samling- og arbeidsplassbasert med tre felles samlinger over to dager hvert semester ved HVL.  I samlingene blir det lagt opp til korte forelesninger, diskusjoner og refleksjon i grupper, praktiske og varierte veiledningsøvelser. Mellom de felles samlingene vil du arbeide med undervisningsmateriell på nett, du vil delta i studentaktive nettsamlinger og du vil være en del av en nettbasert studiegruppe. Læringsportalen Canvas vil bli brukt som nettbasert studiestøttesystem.

Samlingsdatoer

Høst 2023

 • 4-5. september 
 • 2-3. oktober 
 • 6-7. november


  Vår 2024

 • 15-16. januar 
 • 19-20. februar 
 • 8-9 april 

Undervisningen foregår fra kl. 1215-1800 første dag og kl. 0815-1400 dag to. 

Vurderingsform

Emne1:
Prosjektoppgave: Videoopptak av en gjennomført veiledningssamtale og en skriftlig oppgave som beskriver planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledningssamtalen. 

Emne 2:
Oppgave, teller 60 %, som tar utgangspunkt i et veiledet individuelt utviklingsprosjekt som gjennomføres på egen arbeidsplass. Kandidaten skal skrive en skriftlig akademisk rapport på 3000 ord +/-10 % med basis i eget prosjekt og sentrale tema i studiet. Rapporten skal være utgangspunkt for en muntlig justerende del (samtale) på inntil 30 min, teller 40 %. 

eller

Emne 3:
Eksamen tar utgangspunkt i et veiledet individuelt utviklingsprosjekt som gjennomføres på egen arbeidsplass. Kandidaten skal skrive en skriftlig akademisk rapport på 3000 ord +/-10 % med basis i eget prosjekt og sentrale tema i studiet, teller 60 %. Rapporten skal være utgangspunkt for en justerende muntlig del (samtale) på inntil 30 min, teller 40 %. 

Pensum

Du får mer informasjon om pensum ved studiestart. To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».