Barn og praksisstudent i klatrestativ.

Veilederutdanning

Etter- og vidareutdanning

Om du er lærer i barnehage eller skole og ønsker nye utfordringer i jobben, kan veilederutdanning være noe for deg. Dette studiet er knyttet til ordningene Kompetanse for kvalitet og Kompetanse for fremtidens barnehage (UDIR) og kvalifiserer deg til både å veilede studenter og nyutdannede lærere i skole og barnehage. 

Mange lærere i skolen og barnehagen opplever at veiledning blir stadig mer relevant for ulike oppgaver i hverdagen. Studiet tar derfor sikte på å gi innsikt og forståelse for hvordan veiledning kan bidra til personlig vekst og kollektive utviklingsprosesser i skole og barnehage. I lærerutdanningen har praksislæreren en veldig viktig rolle for studentene, mens den nyutdannede læreren har behov for god og kvalifisert veiledning den første tiden i yrket.  Studiet kvalifiserer deg både til å være praksislærer for lærerstudenter og videre for å kunne være mentor for nyutdannede lærere.  Studiet har en tydelig praktisk forankring og tar utgangspunkt i deltakernes egne veiledningsoppgaver og erfaringer i skole og barnehage.

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet innebærer at studenten gjennomfører 2 emner på 15 studiepoeng med eksamen i hvert emne:

  1. semester (høst):

Profesjonsrettet veilederutdanning i barnehage og skole, grunnemne.

Det første semesteret vektlegger vi grunnleggende veilederkompetanse. Din rolle som veileder er gjerne satt sammen av ulike erfaringer og forutsetninger, så her legger vi vekt på å bygge innsikt i individuell veiledning i teori og praksis som leder til en veilederpraksis tilpasset dine behov. Videre i grunnemnet vektlegger vi rollen som praksislærer for studenter i praksis.

Eksamen i desember 2022.

  1. semester (vår):

Her kan studentene velge mellom to fordypningsemner med utgangspunkt i egne interesser og veilederpraksis i tillegg til noen fellesemner for begge fordypningene.

Noen felles tema dette semesteret er veiledning som kollektive læreprosesser (gruppeveiledning), profesjon og profesjonell utvikling i yrket og veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

I tillegg kan du altså da velge:

Enten:

  1. Profesjonskvalifisering: Veiledning av studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole

Dette emnet et rettet mot deg som har som hovedmål og interesse for å veilede studenter og nyutdannede lærere og som ønsker å fordype deg i emnet profesjons kvalifisering.

 Eller:

  1. Profesjonsveiledning: Prosessveiledning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole

Hvis du har mer en generell interesse for utvikling og læreprosesser i profesjonsfellesskapet barnehagen, skolen eller videregående opplæring, så kan dette emnet være noe for deg.

Eksamen for valgemner er i juni 2023.

Merk at studiet er på 30 studiepoeng og at 15 studiepoeng ikke er tilstrekkelig for å jobbe som kvalifiserte veiledere etter nasjonale krav.

For lærere: Dersom du har bestått en grunnmodul i profesjonsrettet veilederutdanning på 15 studiepoeng ved HVL eller andre universitet/høyskoler og ønsker å gjennomføre de 15 resterende studiepoeng søker du på en av de to modulene som går andre semester (om våren). Modulen du allerede har bestått vil danne grunnlag for å søke innpass.  

For barnehagelærere: Du må søke om 30 studiepoeng selv om du har bestått en grunnmodul i veiledning tidligere. Du kan søke om fritak for en modul etter at du har fått tilbud om plass. 

 

 

Tidspunkt for samlinger

1. semester har samlinger i Bergen på datoene:

  • 29.- 30. august
  • 3.- 4. oktober
  • 14.- 15. november

2. semester har samlinger i Bergen på datoene:

  • 16.- 17. januar
  • 13.- 14. februar
  • 17.- 18. april
Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

Kompetanse for fremtidens barnehage

Ordningen «Kompetanse for fremtidens barnehage» er et videreutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere og andre pedagoger ansatt i barnehagen.