Hopp til innhald

UVN801 Norsk som andrespråk i voksenopplæringen 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Noen voksne innvandrere har lite skolegang og begrensede lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Det å lære et nytt språk uten støtte i skrift er en krevende oppgave, og det å lære å lese og skrive på et språk man bare delvis behersker, er en krevende oppgave. Det er også en utfordrende oppgave for skolen og lærerne å gi denne gruppen tilpasset opplæring. Gruppen får også ofte sin grunnopplæring i Norge (grunnskole, videregående skole) på andrespråket norsk. For mange vil det også være aktuelt å kombinere formell opplæring med arbeidslivspraksis. Emnet UVN801 tar sikte på styrke lærernes faglige, didaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppen. I studiet vil voksenpedagogikk, videreutvikling av lese- og skriveferdigheter og kunnskapstilegnelse på andrespråket være sentralt.

Emnet retter seg mot lærere som underviser voksne innvandrere i den første norskopplæringen i Norge, og lærere som gir grunnopplæring særskilt organisert for voksne innvandrere. Studiet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle grunnleggende norskferdigheter hos deltakerne, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling for voksne med lite tidligere skolegang og ferdigheter i å støtte kunnskapstilegnelse på andrespråket.

Emnet utgjør det første av to delemner i et studium på i alt 30 studiepoeng.

Sentralt innhold i studiet er:

 • Voksnes læreprosesser, spesifikt hos innlærere med lite tidligere skolegang
 • Andrespråkslæring hos voksne med lite tidligere skolegang
 • Globale, lokale og individuelle aspekter ved skriftkyndighet (litterasitet)
 • Utvikling av lese- og skriveferdigheter hos voksne
 • Norsk som målspråk
 • Faglæring og fagspråk når norskferdighetene er på begynnernivå
 • Yrkesretta norskopplæring
 • Praksisfeltet som læringsarena
 • Vurdering av språkferdigheter hos innlærere med lite skolegang med særlig fokus på A1 og A2-nivået
 • Formelle rammer for norskopplæring for voksne innvandrere
 • Det felles europeiske rammeverket for språk

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har grunnleggende tilegnelse av muntlige og skriftlige språkferdigheter når norsk er andrespråket
 • har yrkesrettet norskopplæring
 • har litterasitet (literacy) i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • har norskopplæring for innlærere med liten eller ingen skolebakgrunn
 • har voksne i en læringssituasjon
 • har andrespråksutvikling og andrespråkstilegnelse
 • har lese- og skriveteorier og relevante arbeidsmetoder innenfor lese- og skriveutvikling
 • har digital praksis og digital kompetanse i lese- og skriveutvikling
 • har kjennetegn ved ulike tekster, med spesiell vekt på fagtekster
 • har morsmålets betydning for tanke- og kunnskapsutvikling og bruk av flere språk i klasserommet
 • har egnete læringsressurser for voksne minoritetsspråklige, boklige og digitale
 • har relevante læreplaner innenfor opplæringslova og metodiske veiledninger
 • har testing og vurdering av språkferdigheter og språknivå hos deltakere med litenskolebakgrunn og begrenset testerfaring

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg om deltakernes lese- og skriveerfaringer og behov
 • kan planlegge og gjennomføre en tilpasset undervisning som bidrar til lese- og skriveutvikling på andrespråket
 • kan legge til rette for at lesing og skriving blir et godt redskap i kunnskapsutvikling
 • kan legge til rette for morsmålsaktiviserende (morsmålsstøttet) læring
 • kan bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • kan vurdere andrespråksferdigheter og gi deltakere konstruktive tilbakemeldinger
 • kan tilrettelegge for gode læringssituasjoner på skole og i arbeidsliv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere voksne minoritetsspråklige til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter
 • kan begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn
 • kan gjennomføre undervisning og vurdering som styrker deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • har forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger
 • har forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på
 • har kjennskap til diskriminerende strukturer i samfunnet og forståelse for opplevd diskriminering

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester (vår). Samlingene er obligatoriske og en del av pensum på studiet. Det forventes at studentene skal arbeide på egen hånd mellom samlingene. På samlingene vil det legges opp til både forelesninger og ulike former for erfaringsutveksling.

Studiet vil benytte Høgskulen på Vestlandet sitt nettbaserte system for studiestøtte, Canvas.. Canvas vil fungere som kommunikasjonskanal mellom faglærere og studenter. I Canvas vil det også bli lagt ut støtteark til forelesningene, og det er mulig å opprette diskusjonsforum hvor både studenter og faglærere kan delta.

Det vil bli utarbeidet en detaljert undervisningsplan som inneholder tidspunkt og rom for samlingene, emner for samlingene, anbefalt leseplan, og datoer for innlevering av arbeidskrav. Studiestedet vil søke å gi studentene en oversiktlig og hensiktsmessig studiestruktur å forholde seg til. Undervisningsplanen vil bli lagt ut i Canvas før første samling.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal skrive to korte fagtekster som skal leveres i høstsemesteret. Tekstene er å regne som obligatoriske læringsaktiviteter. Emne, problemstilling og formelle krav til utforming av tekstene blir gitt før arbeidet starter. Drøfting og refleksjon over eget undervisningsarbeid vil være en del av oppgaven. En av tekstene skal skrives på bokmål, den andre på nynorsk (Studenter som ikke har hatt begge målformer som del av skolegang i Norge, har fritak fra dette kravet). Tekstene skal vurderes av faglærere og må være godkjent før studenten meldes opp til eksamen.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldige ett studieår etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ordbok etter studentens valg.

Mer om hjelpemidler