Hopp til innhald

UVN802 Norsk som andrespråk i voksenopplæringen 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Voksne innvandrere er en sammensatt gruppe. Mange har langvarig skolegang og utstrakte lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Norskopplæringen av denne innvandrergruppa kan ta utgangspunkt i gode skoleforutsetninger. Mange i gruppen kan ha et mål om å oppnå norskferdigheter på høyt nivå for å ta høyere utdanning eller arbeidskvalifisering i Norge. For mange kan det også være aktuelt å kombinere formell opplæring med arbeidslivspraksis. Emnet UVN802 tar sikte på styrke lærernes faglige, didaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppen. I studiet vil voksenpedagogikk, videreutvikling av lese- og skriveferdigheter og kunnskapstilegnelse på andrespråket være sentralt.

Emnet retter seg mot lærere som underviser voksne innvandrere i norskopplæring i Norge. Emnet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle norskferdigheter hos elevene, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling på norsk for voksne med sterk litterasitetsbakgrunn.

Emnet utgjør det andre av to delemner i et studium på i alt 30 studiepoeng.

Sentralt innhold i studiet er:

 • Voksnes læreprosesser, spesifikt den viderekomne innlæreren
 • Andrespråkslæring hos voksne med god skolebakgrunn
 • Norsk som målspråk i komparativt perspektiv
 • Globale, lokale og individuelle aspekter ved skriftkyndighet (litterasitet)
 • Videre utvikling av lese- og skriveferdigheter og tekstkompetanse hos voksne
 • Faglæring og fagspråk
 • Litterære tekster i andrespråksundervisning
 • Praksisfeltet som læringsarena
 • Kjennetegn ved språkferdigheter på høyt nivå (B1-B2-nivå)
 • Vurdering av språkferdigheter på høyt nivå

Emnet retter seg mot lærere som underviser minoritetsspråklige deltakere i norskopplæring i Norge. Emnet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle norskferdigheter hos elevene, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling på norsk for voksne med sterk litterasitetsbakgrunn.

Sentralt innhold i studiet er:

 • Voksnes læreprosesser, spesifikt den viderekomne innlæreren
 • Andrespråkslæring hos voksne
 • Norsk som målspråk i komparativt perspektiv
 • Globale, lokale og individuelle aspekter ved skriftkyndighet (litterasitet)
 • Videre utvikling av lese- og skriveferdigheter og tekstkompetanse hos voksne
 • Faglæring og fagspråk
 • Litterære tekster i andrespråksundervisning
 • Praksisfeltet som læringsarena

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om videre utvikling av muntlig og skriftlig norsk når norsk er andrespråket
 • har kunnskap om norsktilegnelse i praksissituasjoner
 • har kunnskap om litterasitet (literacy) i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • har kunnskap om voksne i en læringssituasjon
 • har kunnskap om andrespråksutvikling og andrespråkstilegnelse
 • har kunnskap om tekstkunnskap og lese- og skriveteorier-morsmålets betydning for tanke- og kunnskapsutvikling og bruk av flere språk i klasserommet
 • har kunnskap om egnete læringsressurser for voksne minoritetsspråklige, boklige og digitale
 • har kunnskap om norsk språkstruktur
 • har kunnskap om grammatikkens plass i språkundervisninga
 • har kunnskap om litteraturundervisning når norsk er andrespråket
 • har kunnskap om testing og vurdering av språkferdigheter og språknivå hos deltakere med god skolebakgrunn

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg om deltakernes lese- og skriveerfaringer og behovene de har nå
 • kan planlegge og gjennomføre en tilpasset undervisning som bidrar til å videreutvikle elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter på andrespråket
 • kan bruke litterære tekster som ressurser for språk- og kulturlæring
 • kan legge til rette for morsmålsaktiviserende (morsmålsstøttet) læring også i den videre opplæringa
 • kan bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • kan vurdere andrespråksferdigheter og gi deltakere konstruktive tilbakemeldinger
 • kan tilrettelegge for gode læringssituasjoner på skole og i arbeidsliv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere voksne minoritetsspråklige til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter
 • kan begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn og behov
 • kan gjennomføre undervisning og vurdering som styrker deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • kan ha forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger, inkludert forskjeller i tekstkulturer og lærdomskulturer
 • kan ha forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert og går over ett semester (vår). Samlingene er obligatoriske og en del av pensum på studiet. Det forventes at studentene skal arbeide på egen hånd mellom samlingene. På samlingene vil det legges opp til både forelesninger og ulike former for erfaringsutveksling.

Studiet vil benytte Høgskulen på Vestlandet sitt nettbaserte system for studiestøtte, Canvas.. Canvas vil fungere som kommunikasjonskanal mellom faglærere og studenter. I Canvas vil det også bli lagt ut støtteark til forelesningene, og det er mulig å opprette diskusjonsforum hvor både studenter og faglærere kan delta.

Det vil bli utarbeidet en detaljert undervisningsplan som inneholder tidspunkt og romfor samlingene, emner for samlingene, anbefalt leseplan, og datoer for innlevering av arbeidskrav. Studiestedet vil søke å gi studentene en oversiktlig og hensiktsmessig studiestruktur å forholde seg til. Undervisningsplanen vil bli lagt ut i Canvas før første samling.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal skrive to korte fagtekster som skal leveres i vårsemesteret. Tekstene er å regne som obligatoriske læringsaktiviteter. Emne, problemstilling og formelle krav til utforming av tekstene blir gitt før arbeidet starter. Drøfting og refleksjon over eget undervisningsarbeid vil være en del av oppgaven. En av tekstene skal skrives på bokmål, den andre på nynorsk (Studenter som ikke har hatt begge målformer som del av skolegang i Norge, har fritak fra dette kravet). Tekstene skal vurderes av faglærere og må være godkjent før studenten meldes opp til eksamen.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldige ett studieår etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 10 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Vanlige regler for kildebruk gjelder.

Mer om hjelpemidler