Hopp til innhald

VPD130 Miljøterapeutisk arbeid

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet fokuserer på kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, som er sentrale områder i vernepleiefaglig arbeid . Selvbestemmelse og beslutningsstøtte i slikt arbeid står sentralt. Innføring i ulike arbeidsmodeller introduseres til studentene. Emnet fokuserer på hvordan en kan legge til rette for mestring og deltakelse.

Sentrale tema er kunnskap om problemløsning på individnivå gjennom observasjon, utredning, utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering står svært sentralt. Juss er en del av rammeverket for miljøterapeutisk arbeid. Emnet gir en innføring i juridisk metode og hvordan lovverket er bygd opp. Sentrale tema er forvaltningsrett, melde- og opplysningsplikt og habilitetsregler.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten...

 • har bred kunnskap om miljøarbeid og miljøterapi som grunnlag for vernepleierens miljøterapeutiske arbeid
 • har bred kunnskap om problemløsning på individnivå gjennom observasjon, utredning, utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering
 • har kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • har kunnskap om kjernespørsmål og tilhørende egnet forskningsdesign
 • har kunnskap om sentrale kilder for søk etter forskningsbasert kunnskap og hvilke kilder som er relevante for ulike kjernespørsmål/ forskningsdesign
 • har kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning
 • har kunnskap om lover og regler for å sikre funksjonshemmedes rettigheter, samt rettigheter til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp
 • har kunnskap om relevant juridisk metode og sentrale saksbehandlingsregler

Ferdigheter: Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap i utøvelse av beslutningsstøtte
 • kan reflektere over faglig kunnskap for å analysere og vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • kan reflektere over ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid
 • kan finne forskningsbasert kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid, og vurdere og anvende kunnskapen i tråd med kunnskapsbasert praksis.
 • kan finne og henvise til faglig kunnskap både nasjonalt og internasjonalt
 • Kan beherske formulering av relevante og presise kliniske spørsmål basert på eget informasjonsbehov
 • Kan beherske utforming av søkestrategier, gjennomføre søk, vurdere treff og dokumentere søk i relevante kilder for forskningsbasert kunnskap
 • kan beherske relevante rettsregler, herunder sikre rettighetene til personer med psykisk utviklingshemning og pasienter uten samtykkekompetanse

Generell kompetanse: Studenten...

 • kjenner til prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • kjenner til relevante problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse
 • kjenner til faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges muntlige studentaktive arbeidsformer som gruppearbeid/seminarer, fremlegg, og bruk av digitale verktøy. Andre undervisningsformer er forelesninger, veiledning og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Caseoppgaver i lærerstyrte grupper over tre dager med muntlig framlegg
 2. Caseoppgaver i lærerstyrte grupper med muntlig framlegg
 3. Minimum 80 % tilstedeværelse på hver av samlingene

Arbeidskravene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen Case blir delt ut to dager før eksamen. Studenten forbereder presentasjon på 15 minutter. Eksaminasjonen består av 15 minutter presentasjon og 15 minutter eksaminasjon fra sensorene.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F) fremstilles studentene til ny muntlig eksamen med ny caseoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Studenter kan ha med notater i tilknytning til presentasjonen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPD5-211 - Vernepleiaren som miljøarbeidar - Reduksjon: 5 studiepoeng